คณะกรรมการของโรงเรียนรับการประเมิน

คณะกรรมการของโรงเรียนรับการประเมินคณะติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

DSC02259DSC02254