เชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2556

เชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2556

1-31 สิงหาคม 56

มีกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ได้แก่      1. ฐานศิลป์สร้างสรรค์                                         2. ฐานคัดลายมือภาษาจีน

               3. ฐานหนังสือรางวัลซีไรย์                                  4. ฐานค้นคว้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

               5. ฐานหนังสือเล่มเล็ก                                        6. ฐานคณิตคิดสนุก

               7. ฐานกฎหมายภาษีอากร                                   8. ฐานจารึกรัก

               9. ฐานสารนุกรมไทย                                        10. ฐานโครงงาน

               11. ฐานเพลินเพลง                                           12. ฐานคำกลอนสอนอ่าน

               13. ฐานนาฏลีลา                                              14. ฐานชุมนุม

               15. ฐานแฟนซีนานชาติ                                      16. ฐานอาหารชาววัง

               17. ฐานอาหารไทย                                          18. ฐานอาเซียน

               19. ฐาน Tell Storey                                         20. ฐานงานประดิษฐ์

               21. ฐานพฤกษศาสตร์                                        22. ฐานพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์

              23. ฐานตักบาตรหนังสือ                                      24. ฐานตลาดหนังสือ

              25. ฐานงานประดิษฐ์