การอบรมการทำเวบไซด์พัฒนาการศึกษา

โรงเรียนสุณาษฎร์ธานี จัดให้มีการอบรมทำเวบไซด์พัฒนาการศึกาา ระหว่างวันที่ 19-21มีนาคม 2556