I AM SUDA

suda3 suda2

 

นางสาวสุดา สอนสง

ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  สพม. 11

ที่อยู่                  138/86 ถนนชนเกษม หมู่บ้านเศรษฐี อ.เมือง

                      จ.สุราษฎร์ธานี  84000

การศึกษา          ปริญญาตรี    การศึกษาบัณฑิต เอกสังคมศึกษา

                                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                                         สงขลา

                      ปริญญาโท    ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

                                        สาขาการสอนสังคมศึกษา

                                        มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                                        (โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

                                        Masters   teacher)