Tag: แผนผังกลอนสุภาพ

การเขียนร้อยกรอง : แผนผังกลอนสุภาพ หรือกลอนแปด

ตัวอย่างคำประพันธ์ ตัวอย่างที่ ๑ กลอนสุภาพพึงจำมีกำหนด  …

Continue reading