Category: การเขียนร้อยกรอง

ความรู้พื้นฐานในการเขียนร้อยกรองประเภทต่างๆ

การเขียนร้อยกรอง : แผนผังกลอนสุภาพ หรือกลอนแปด

ตัวอย่างคำประพันธ์ ตัวอย่างที่ ๑ กลอนสุภาพพึงจำมีกำหนด  …

Continue reading

การเขียนร้อยกรอง : คำสัมผัสนอก

สัมผัสนอก สัมผัสนอก คือสัมผัสนอกวรรคและนอกบท หรือระหว่า …

Continue reading

การเขียนร้อยกรอง : สัมผัสใน

สัมผัสใน      สัมผัสในหมายถึงเสียงสัมผัสคล้องจองภายในวร …

Continue reading

การเขียนร้อยกรอง : คำสัมผัสนอกคำสัมผัสใน

สัมผัสนอก คือสัมผัสนอกวรรคและนอกบท หรือระหว่างวรรคและระ …

Continue reading

การเขียนร้อยกรอง: คำสัมผัสคล้องจอง

คำสัมผัสคล้องจอง หมายถึง พยางค์ที่คล้องจองด้วยเสียงของส …

Continue reading

Continue reading