จากปฏิทินสู่ชิ้นงาน

วัตถุประสงค์   เพื่อให้นักเรียนสร้างชิ้นงานการเขียนของตนเอง ๒ คน / ๑ ชิ้น

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

๑. นักเรียนศึกษาวิธีการเรียบเรียงและนำเสนอเนื้อหากาพย์ยานี ๑๑ จากคัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์

๒. นักเรียนศึกษาบทบาทและหน้าที่ของนักเรียนซึ่งเป็นเอกสารที่ครูแจกให้

๓. นำเนื้อหามาเรียบเรียงเป็นกาพย์ยานี ๑๑ ส่งผลงานให้ครูตรวจความถูกต้องของฉันทลักษณ์

๔. นักเรียนหาปฏิทินตั้งโต๊ะของปีก่อนๆ มาตัดฐานล่างที่เป็นตัวตั้งโต๊ะออก  เพื่อนำขาปกของปฏิทินมาพลิกเป็นหน้าปกของชิ้นงานดังภาพ

 

bp5502

 

๕. นำกระดาษสวย ๆ มาผนึกทับปฏิทินเดิม ส่วนภาพประกอบให้คงที่ไว้

๖. นักเรียนคัดลอกกาพย์ยานี ๑๑ ที่แต่งไว้ลงในปฏิทินนี้   ตกแต่งหน้าปกให้สวยงาม   นักเรียนก็จะได้ชิ้นงานเป็นหนังสือ

สวยงาม ๑ เล่ม ดังภาพ

 

 

วิธีการใช้และการพัฒนาต่อเนื่อง

ผลงานชิ้นนี้สามารถนำไปปรับใช้กับวิชาต่าง ๆ เช่น การอ่าน การเขียน  และวิชาศิลปะ   ชิ้นงานในปีนี้จะเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนรุ่นน้อง และเพื่อนครูเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด  เช่นวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้น ม.๕ ของคุณครูชวัลกร

 

ผลการดำเนินงาน

๑. นักเรียนกลุ่มสายศิลป์มีความสุขและให้ความสำคัญกับขั้นตอนการทำเล่ม คือการดัดแปลงจากปฏิทินมาสู่ชิ้นงาน มากกว่าการให้ความสำคัญกับกาพย์ยานี ๑๑  ขณะที่นักเรียนสายวิทย์จะให้ความสำคัญกับผลงานการเขียนกาพย์ยานี ๑๑ มากกว่า

๒. นักเรียนสามารถทำชิ้นงานนี้ได้ ๑๐๐ %

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

นักเรียนมีชิ้นงานการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ อย่างน้อย ๒ คน ต่อ ๑ เล่ม

ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้

นักเรียนมีชิ้นงานการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ ที่lสวยงามเป็นแบบอย่างได้ ๖๐ %    ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ  ๓๕ %  และที่ต้องปรับปรุงเล็กน้อย  ๕ %

 

ปัจจัยความสำเร็จ

๑.การอธิบายที่ชัดเจน   การให้เห็นแบบอย่าง  และการให้เวลาเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ  นักเรียนกลุ่มที่ขาดความรับผิดชอบ  ครูต้องให้เวลานักเรียนมากกว่านักเรียนปกติ   โดยหลังจากสอบปลายภาคเสร็จแล้ว  ครูยังรอผลงานของนักเรียนกลุ่มนี้อีก ๒ วัน