จากปฏิทินสู่ชิ้นงาน

bp5502

ที่มา

ในภาคเรียนที่ ๒ นักเรียนชั้น ม.๕ ซึ่งเรียนวิชาภาษาไทย ท๓๒๑๐๒  ต้องสร้างชิ้นงานการเขียน จำนวน ๑ ชิ้น

จาก สาระที ๒ การเขียน  มาตรฐาน ท ๒.๑  ม.๕/๔ ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ และสาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย

มาตรฐาน ๔.๑  ม.๕๑๔ แต่งบทร้อยกรอง  ผู้สอนบูรณาการ ๒ สาระเข้าด้วยกัน  หลังจากนักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์และแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ซึ่งกล่าวถึงความสำคัญและหน้าที่ของแพทย์  ก็ให้นักเรียนเชื่อมโยงสู่เรื่องของตัวเองคือหน้าที่ของนักเรียน

โดยแสดงความสามรถทักษะทางภาษาให้สอดคล้องกับสาระทั้ง ๒