การเขียนร้อยกรอง : สัมผัสใน

สัมผัสใน

     สัมผัสในหมายถึงเสียงสัมผัสคล้องจองภายในวรรคเดียวกันประกอบด้วยเสียงสระและเสียงพยัญชนะ  ช่วยทำให้กลอนมีความไพเราะรื่นหู   ไม่ได้บังคับไว้ในฉันทลักษณ์ กลอนของสุนทรภู่จะมีลักษณะโดดเด่นในเรื่องสัมผัสในมากที่สุด ผู้รู้ตั้งข้อสังเกตว่ากลอนสุภาพที่โดดเด่นด้านสัมผัสในนี้ได้รับอิทธิพลมาจาก “ปัฐยาวัตตฉันท์”ของภาษาบาลีและ
รวมกลบทเรื่อง “กลบทศิริวิบุลกิติติ์” ของ หลวงศรีปรีชา(เซ่ง)

 

ตัวอย่าง

 

 

 

 

      เหลือรอยร้าวหลบเร้นเห็นรูร่อง              ยามฝนสาดแดดส่องต้องความหนาว

สายลมแรงซาดซัดที่พัดพราว                    เสียงเกรียวกราวกรวดทรายลอยสายลม

                                            (โสภณ เปียสนิท : ต้นหญ้าบนรอยแยก)

 

 

           คิดครอง คิดครอบ กอบและโกย      หิวและโหย หวนและหา ใบหน้าหมอง
ดิน-ฟ้า-น้ำ รำร่าย ใส่ทำนอง                      ยืนจดจ้อง รอเวลา พาสู่ดิน…

                                                   (-ปณิธิ ภูศรีเทศ-น้ำของข้า ฟ้าของฉัน)