การเขียนร้อยกรอง: คำสัมผัสคล้องจอง

คำสัมผัสคล้องจอง


หมายถึง พยางค์ที่คล้องจองด้วยเสียงของสระหรือเสียงของพยัญชนะ

หากคล้องจองด้วยเสียงสระเรียกว่า สัมผัสสระ

   สัมผัส เสียง อี  เช่น    มี  ตี  พี่   ลี้   รี่  ผี   นี้   ยี้    ปี่    

สัมผัส เสียง อาย  เช่น  หลาย  ขาย   สบาย   ตาย    ร้าย   หน่าย

สัมผัสเสียง ไอ   เช่น  ใด  ไข่  ไร่  ไว้   ให้   ไป   ไล่   ใต้

 


หากคล้องจองด้วยเสียงพยัญชนะเรียกว่า สัมผัสอักษร

 

   สัมผัสเสียง ด  เช่น  เดินเดียวดายโดดเดี่ยว

  สัมผัสเสียง  ข  เช่น   คนขายของเขาเขียว

สัมผัสเสียง ล  เช่น  ลองแลลลอดลมไล้