บันทึกจากห้องเรียนครูภาทิพ

สืบเนื่องจากการถูกแฮ็คเว็บของโรงเรียน  ทำให้ถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาห้องเรียนสีชมพู (ซะที)  สิบสองปีที่สั่งสมผลงาน  เส้นทางการพัฒนา  และลูกค้านะวันที่เขียนคือ สิบสองล้านกว่าคน  ….นี่คือการเปลี่ยนแปลง  ก้าวใหม่ในวัย ๕๓

ชื่อบันทึก
รวมแหล่งเรียนรู้การอ่านทำนองเสนาะสำหรับครูภาษาไทยและผู้สนใจ
เรียนรู้เรื่องครุลหุ จากชื่อ-สกุลและเพลงในความสนใจของนักเรียน [C]
ปริศนาอักษรไขว้ เรื่องเสภาสามัคคีเสวก ม.๒ [C]
คาบที่ ๑ ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี [C]
ปริศนาอักษรไขว้ เรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ม.๒ [C]
จากรายการสปันจ์ฉลาดสุดสุด… สู่กิจกรรมการกระตุ้นให้เด็กคิด เด็กตอบในห้องเรียน [C]
GotoKnow ปีที่๗ กับการแบ่งปันทรัพยากรทางปัญญา [C]
จากรายการกล้าคิดกล้าทำ เช็คชื่อสร้างสรรค์ โทรทัศน์ครู สู่การเรียนรู้ในห้องเรียน [C]
ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย (ปรับปรุงใหม่)[C]
สร้างข้อสอบ ทำข้อสอบ สร้างเกม เล่นเกม ที่ http://www.hisomo.com/ [C]
กิจกรรมการเรียนรู้ : กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า [C]
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ กับการสอนคาบแรก [C]
๑ คน ๑ คำถาม ๑ คน ๑ คำตอบ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านแบบสำรวจ[C]
แหล่งความรู้สำหรับครูภาษาไทย [C]
การต่อยอดความรู้จากการเรียนรู้เรื่องโคลงสุภาษิตด้วยเกมสุภาษิตสำนวนชวนขานไข ม.๒ [C]
กิจกรรมชุมนุมภาษาไทยในเสียงเพลง [C]
การอบรมการสอนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษา ตามแบบฉบับ ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ [C]
บันทึกจากการอ่าน : สอนคิดแบบ Thinking Program ด้วยทริกการหาคำตอบโดยยึดหลัก Scamper [C]
รูปแบบการสอนเสริมปัญญาพัฒนาความคิด วิทยาทานจากครูแอนน์ ทัศนีย์ มงคลรัตน์
เลียน ล้อ บนรอยโคลน จากโคลนติดล้อ ภาษาไทย ม.๕ [C]
๑๐ ขั้นตอนสอนหลักภาษาของภาทิพ [C]
อ่านมาว่าดีจึงบอกต่อ: พัฒนาลูกน้อยด้วยการอ่าน (จากคู่สร้างคู่สม)
ผิดเป็นครู เรียนรู้จากการสอบประเมินสมรรถนะ ครูภาษาไทย ๑ การเขียนบรรณานุกรม
บทกวีนิพนธ์ [C]
โวหารภาพพจน์ : สัทพจน์ ในเพลงร่วมสมัย [C]
โวหารภาพพจน์ : คำนามนัย ในเพลงร่วมสมัย 
โวหารภาพพจน์ : บุคลาธิษฐานหรือบุคคลวัต ในเพลงร่วมสมัย [C]
โวหารภาพพจน์ : คำอวพจน์ ในเพลงร่วมสมัย 
โวหารภาพพจน์ : คำอติพจน์ หรืออธิพจน์ ในเพลงร่วมสมัย [C]
โวหารภาพพจน์ : คำปฏิภากย์ ในเพลงร่วมสมัย 
โวหารภาพพจน์ : คำอุปลักษณ์ ในเพลงร่วมสมัย [C]
โวหารภาพพจน์ : คำอุปมา ในเพลงร่วมสมัย [C]
โวหารภาพพจน์ [C]
คำซ้อนกับคำประสม
การออกเสียงคำสมาส
ไม้ยมก และคำซ้ำ [C]
การันต์กับทัณฑฆาต
ทบทวนความรู้จากผู้ถาม : ที่มาและหลักการอ่าน รร
สร้างเด็กไทยให้อ่านเก่ง อ่านเร็ว : หลักการย่อความและสรุปความ
สร้างเด็กไทยให้อ่านเก่ง อ่านเร็ว : การอ่านข้อเขียนเพื่อค้นหาข้อความสำคัญประเภทต่างๆ
สร้างเด็กไทยให้อ่านเก่ง อ่านเร็ว : ประเภทของวิธีอ่าน
สร้างเด็กไทยให้อ่านเก่ง อ่านเร็ว : การค้นหาใจความสำคัญ
ค่ายบูรณาการสานสัมพันธ์กันแบบไทย กิ๊ฟภาษาไทย ร่วมเรียนรู้กับ นักเรียนโครงการเพชรชมพู [C]
หลากหลายกิจกรรมในการเรียนรู้เรื่องกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า
บันไดร้อยกรอง ๑๘ วรรคทอง
บันไดร้อยกรอง ๑๗ แผนผังกลอนสุภาพ และตัวอย่างผลงาน
บันไดร้อยกรอง ๑๖ แผนผังกาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ และตัวอย่างผลงานระดับครู
บันไดร้อยกรอง ๑๕ แผนผังกาพย์ฉบัง๑๖ และตัวอย่างผลงานระดับครู
บันไดร้อยกรอง ๑๔ แผนผังกาพย์ยานี๑๑ และตัวอย่างผลงานระดับครู
บันไดร้อยกรอง ๑๓ คำไวพจน์ [C]
บันไดร้อยกรอง ๑๒ คำครุ ลหุ ในการแต่งฉันท์
บันไดร้อยกรอง ๑๑ คำคู่ในกาพย์ฉบัง ๑๖ [C]
บันไดร้อยกรอง ๑๐ เสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรคของกลอนสุภาพ [C]
บันไดร้อยกรอง ๙ คำสร้อย [C]
บันไดร้อยกรอง ๘ คำเอก คำโท เอกโทษ โทโทษ
บันไดร้อยกรอง ๗: คำเป็น คำตาย [C]
บันไดร้อยกรอง ๖ ฉันทลักษณ์ [C]
บันไดร้อยกรอง ๕ คณะ [C]
บันไดร้อยกรอง ๔ คำในร้อยกรอง [C]
บันไดร้อยกรอง ๓ สัมผัสนอก [C]
บันไดร้อยกรอง ๒ สัมผัสใน [C]
บันไดร้อยกรอง ๑. เสียงสัมผัสคล้องจอง [C]
สัญญาสิทธิ์และการอ้างอิงที่มาของข้อมูล สำคัญอย่างไร
ค่ายบูรณาการ “ภาษา สังคมคือศิลป์” [C]
คำย่อ E-mailและ SMS
สอนนักเรียน ชั้น ม.๒ เขียนเรื่องสั้น [C]
สอนเด็กซึมซับกับกาพย์ห่อโคลง
สอนลูกอ่าน….ของอาจารย์บัญชา
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความจากโคลงสุภาษิตทศนฤทุมนาการ
เชื่อมโยงความรู้เด็กในการอ่านคำตามมาตราสะกด
จากเกมสู่คะแนนกระบวนการเรียนรู้ระหว่างเรียน
โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ ๑ แถว ๑ เหตุผล ๑ แต้ม [C]
เล่นสุภาษิตก่อนเรียนโคลงสุภาษิต [C]
กระจกเงาสะท้อน…ก่อนเริ่มเรียน
ปิดเทอมครั้งนี้…….มีเรื่องเล่า
ภาษาไทย เนื้อหาสาระที่ควรรู้ จากสถาบันภาษาไทย สพฐ.
มารยาทและศีลธรรมของครูและนักเรียน เมื่อนำข้อมูลของผู้อื่นไปใช้
ปริศนาอักษรไขว้ เรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
สุภาษิตพระร่วง คำถามและคำขอยอดฮิตที่นักเรียนมีจดหมายขอมามากที่สุด [C]
สอนแต่งกลอน ๑ บทก็พอขอให้เป็นกลอน
ฝึกให้เขาเล่นล้อต่อกลอนย้อนรอยครู
ขอให้หนูเขียนตามความสนใจได้ไหมคะ?
สอนภาษาไทยตามวิธีวิทยาศาสตร์
มาประเมินผลก่อนเรียนกันเถอะ
ฝากคำฝากความถามมาตอบไป
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนตอนที่ ๑ เล่นเพื่อคิด
ภาษาไทยกับการแบ่งปัน(แหล่งเรียนรู้จากภายในสู่โลกกว้างทางเว็บไซต์)
เรียนนิราศภูเขาทองเพื่อให้รู้จักนิราศ [C]
ความล้มเหลวของการสอน เมื่อให้นักเรียนแต่งกลอนเป็นการบ้าน [C]
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ AUA สู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทย
การสอนเรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงให้สนุก [C]
ทักทาย ภาทิพ 
การให้แต้มคะแนนเพื่อเร้าการอ่านจับใจความสำคัญ
Tacit ในการจัดการความรู้ของครูจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ…
จดหมายของอาฟง
เทคนิคการสอนการผันวรรณยุกต์ให้แก่นักเรียนระดับ ม.ต้น
สืบสานสำนวนไทย ไขปริศนา ปีภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติฯ [C]
การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยโดยเน้นการสร้างบรรยากาศและการให้กำลังใจ
การเรียนรู้ฉันทลักษณ์โดยใช้เกม 
การเรียนรู้เรื่องคำยืมจากต่างประเทศโดยใช้ปริศนาสักวาค้นหาคำ [C]
การพัฒนาทักษะการเขียนและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ [C]
เกมตาไว : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
การใช้กิจกรรมเสริมตามความถนัดและสนใจของนักเรียนโครงการฯ
เมื่อบรรยากาศไม่เป็นใจให้เรียนรู้
จากห้องเรียนสีชมพู…สู่E-Learning
แม่และ…?….ต้นแบบแห่งการอ่าน [C]
เมื่อเธอไม่อ่านหนังสือ……….ครูจึงต้อง….?
จิ๊กซอว์ต่อกลอนรัก…เกมเริ่มต้นเรียนรู้ร้อยกรอง