นายประทีป  ศรีรุ่งเรือง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียรู้ภาษาไทย

นางสาววิภารัตน์
พุฒดำ
นางศรีรัญญา ศรีสนิท
นางณัฐกานต์ ถาวโรจน์
นางสาววรารัตน์ เมืองแมน
นายลือฤทธิ์ สุขยิ่ง
นางสาวพรรณทิภา เชิงสมอ
นายวรพงศ์ สองเมือง
นางสาวดวงดาลัด แสงทอง
นายวรพงษ์ รักษาพราหมณ์
นายภาณุมาศ ชุมแสง
 

 

 

 

นางสาวสุดารัตน์ พุทธกูล
นางสาวจริยา เนียมมูสิก
นางสาวพชรภัทร คงเทพ