นายสมนึก

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 อุบลรัตน์

 

นางศศิประภา หงษ์เกิด
นางสิริพร มากเกลี้ยง
 

 

 

 

 

นางปัทมา ทองถึง
 

 

 

 

 

นางชุติมา แซ่ตั้ง
 นางอุไร เฟื่องฟู
 นางเนาวนิต คงสุทธิ์
 น.ส.ปนัดดา สกุลไทย
 น.ส.จิราพรรณ เสียงเพราะ
 นางยุวรัตน์ บุญทวีวัฒน์
 นางสาวศรินธร  มีเพียร
นางอัมภาพร พาภักดี
นางธรชญาน์ เหมทานนท์
 

 

 

 

 นางนิศากร กั้นเกษ
 

 

 

 

 นางชุติมา นามตาปี
 

 

 

 

 น.ส.เมธินี  ช่วยปลัด
 

 นายณัฐวุฒิ พุทธบัว
 น.ส.อรทัย ทองชล
 

 

 น.ส.รมิตา บุญสิน
 น.ส.ฐศุภากร  ทิมจร
 น.ส.สุนทรียา กิตติปรัชญากุล
 น.ส.ณัฐกานต์ พลรักษา
 น.ส.สิริญญา ศรัทธาสุข