มี.ค. 20

15 เหตุผล ในการเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศส

           1. การเรียนภาษาต่างประเทศเพียงภาษาเดียวอาจไม่เพียงพอในปัจจุบัน เราต้องรู้จักทิศทางของโลก
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การที่เรารู้ภาษาต่างประเทศมากกว่า 1 ภาษาจะทำให้เราได้เปรียบ
ในเรื่องของแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ

           2. ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่มีจำนวนประชากรทั้ง 5 ทวีป ใช้พูดมากกว่า 200 ล้านคน
โดยเฉพาะประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส
           3. ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางธุรกิจในยุโรปและมีบทบาทสำคัญที่อาจมองข้าม
ในหลายๆเรื่องในเวทีโลก
           4. ประเทศฝรั่งเศสมีชื่อเสียงในด้านศิลปะ การดื่มไวน์ แฟชั่น ประติมากรรมและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี
           5. ระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศสมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งรัฐบาลยังสนับสนุน
ด้านทุนการศึกษาและทุนวิจัยจำนวนมาก นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรต่างๆของประเทศฝรั่งเศส
จะได้รับประกาศนียบัตรซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
           6. ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดในโลกคือประมาณ 70 ล้านคนต่อปี
           7. คนที่เรียนภาษาฝรั่งเศสมีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องต่างๆกับคนที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ทั่วโลก
เป็นการเปิดมุมมองของตนเองให้กว้างขึ้น และช่วยให้การเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสได้เร็วยิ่งขึ้น
           8. ผู้ที่เรียนภาษาฝรั่งเศสจะได้รับการฝึกฝนในเรื่องการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และให้เหตุผล
ต่อสิ่งต่างๆอยู่เสมอ
           9. ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ในองค์กรต่างๆระดับโลก เช่น สหภาพยุโรป ไอโอซี ยูเนสโก้
และองค์การสหประชาชาติ
           10. นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสหลายคนเป็นผู้นำแนวทางความคิดในเรื่อง สิทธิมนุษยชน และมุมมองใหม่ๆ
ในเรื่องการเมือง การปกครองและสังคม ที่นำมาซึ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 17-18 ซึ่งเรียกได้ว่า เป็นยุคแห่งแสงสว่างทางปัญญา
           11. ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่มีความไพเราะ น่าฟังและมีความโรแมนติกอยู่ในตัว นอกจากนี้
การจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในปัจจุบัน สามารถถ่ายทอดออกมานรูปแบบต่างๆได้
ทำให้เกิดความเพลิดเพลินในระหว่างเรียน
           12. ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สามารถเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาสเปน ภาษาอิตาลี ภาษาโปรตุเกส เพราะทุกวันนี้การที่คนเราสามารถรู้ภาษาต่างประเทศอื่นๆได้นั้นเป็นประโยชน์ต่อหน้าที่
การงานของตนเอง และยังเป็นคุณค่าต่อตนเองในส่งที่เราแตกต่างจากผู้อื่น
           13. การเรียนภาษาฝรั่งเศสถือเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของมนุษย์ เพราะการเรียนภาษาฝรั่งเศส
ต้องอาศัยทั้งความพยายาม ความขยัน ความอดทน ความสนใจและการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ
           14. ภาษาฝรั่งเศสที่ถ่ายทอดออกมาในผลงานต่างๆ เช่น บทกลอน บทเพลง นอกจากจะมีความไพเราะ นุ่มนวลแล้ว ยังมีความกลมกลืนในเรื่องการสัมผัส คล้องจองต่างๆอีกทั้งยังมีความหมายที่ลึกซึ้ง
           15. การพูดภาษาต่างประเทศเป็นการลดช่องว่างระหว่างมนุษย์ ความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา
ภาษาเป็นสิ่งสื่อถึงความเข้าใจซึ่งกันและกัน ช่วยให้มนุษย์อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน