ส.ค. 27

วาระการประชุมกลุ่มสาระ

บันทึกการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครั้งที่ 2 / 2556

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.40 น.

ณ ห้อง 521 อาคารหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

ผู้เข้าประชุม

 1. อ. ชวัลกร              ไชยานุพงศ์
 2. อ. นพวรรณ         สมานสุขุมมาล
 3. อ. สิริพร                มากเกลี้ยง
 4. อ. พิมรภัทร          เนาวโคอักษร
 5. อ. กัลยา                 บุญกล่อม
 6. อ. นิศากร              กั้นเกษ
 7. อ. ศิริพร                บุญสะอาด
 8. อ. ประภา             หงส์เกิด
 9. อ. จิรา                    สุทธินุ่น
 10. อ. วิภาดา               วัชรสินธุ
 11. อ. ธรชญาน์          ชีใหม่
 12. อ. อมรรัตน์          สุขะประดิษฐ์
 13. อ. พนาน้อย          รอดชู
 14. อ. ณัฐกานต์          เดชวงษา
 15. อ. จิราพรรณ        เสียงเพราะ
 16. อ. นงลักษณ์         ศิวะบรรพกุล
 17. อ. ศุภลักษณ์         สระมุณี
 18. อ. วราพจน์           ดุริยานนท์
 19. อ. วชิรศักด์           วณิชชานนท์
 20. อ. ณัฐสุนีย์            มัชฌิกะ
 21. อ. สุพรรษา           มะนะโส

ประธาน : นางชวัลกร ไชยานุพงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เริ่มประชุมเวลา : 10.40 น.

นางชวัลกร  ไชยานุพงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1           การไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา กับอ.นงลักษณ์ ศิวะบรรพกุล

1.2           การไปประชุมเพื่อเตรียมการ EP Open House ที่โรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกูล จ.กระบี่ กับอ.นพวรรณ สมานสุขุมาล Speed Contest ม. ต้น และม.ปลาย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รับเป็นเจ้าภาพ

ระเบียบวาระที่ 2: เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ 1 / 2556 วันที่ 17 พฤษภาคม 2556)

อ่านจากเวปกลุ่มสาระฯ โดยอ.ณัฐกานต์  เดชวงษา

ระเบียบวาระที่ 3: เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

3.1   การจัดสารสนเทศกลุ่มสาระฯ

3.2   กล้องถ่ายรูปของกลุ่มสาระฯ จากอ.กัลยา บุญกล่อมได้รับกล่องถ่ายรูปจากอ.กัลยา

บุญกล่อมวันที่ 31 พ.ค. 56

3.3   การแข่งขันทักษะการพูด Impromptu อ.สิริพร มากเกลี้ยง รับผิดชอบดูแลนักเรียน

(กำลังดำเนินการ)

ระเบียบวารที่ 4: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

4.1   ทุนวิจัย ทุนละ 25,000 บาท ให้สำหรับข้าราชการที่เรียนปริญญาโทและทำทุนวิจัยได้แจ้งให้ อ.สิริพร มากเกลี้ยง และอ.ธรชญาน์  ชีใหม่ ได้รับทราบ

4.2   การแข่งขัน Debate

4.3   ขอบคุณ อ.จิรา สุทธินุ่น เรื่องแผนของกลุ่มสาระฯ

4.4   ครูนิเทศ EP ให้อ.พนาน้อย  รอดชูเป็นผู้ดูแลการนิเทศ ม. 1 – 3 นิเทศเดือนละครั้ง / ภาคปกติ อ.วิภาดา วัชรสินธุเป็นผู้ดูแล

4.5   การทำ ปพ.5 สำหรับครูที่สอนวิชาเดียวกัน จัดทำปพ. 5 เหมือนกันทุกวิชา

4.6   การทำสัญญาว่าจ้าง TTT. : การทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ถ้ามีปัญหาให้แจ้งเพื่อทราบและให้ทำบันทึกข้อความ

4.7   ติดตามโครงการต่างๆ English gifted นักเรียนและอ.นพวรรณ ได้ดำเนินการแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5: เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5.1   จัดค่าย English Gifted ที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 28 – 30 มิ.ย. 2556

5.2   กลุ่มสาระฯขอบคุณ อ.ณัฐสุนีย์, อ.สุพรรษา, อ.วชิรศักดิ์ ที่ย้ายไปห้อง EP

ระเบียบวาระที่ 6 : เรื่องอื่นๆ

6.1   โครงการ EET อ.กัลยา บุญกล่อม เป็นผู้รับผิดชอบดูแลครูต่างชาติ

6.2   โครงการ AFS อ. ธรชญาน์  ชีใหม่ เป็นผู้ประสานงาน จัดสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2556

6.3   โครงการ Yes อ. สิริพร  มากเกลี้ยงเป็นผู้รับชอบโครงการ

6.4   ม.1 จ้างครูต่างชาติ (Time to talk) ห้อง 1 – 10 ให้ครูไทยช่วยดูแลและจัดตารางเพื่อเข้าไปนิเทศครูต่างชาติ ให้ครูไทยนิเทศครูต่างชาติ ม.1 – 3

6.5   สำหรับอาจารย์ที่สอนระดับชั้นใด ที่ต้องทำกิจกรรมตลอดทั้งวัน หรือขอช่วยนักเรียนโครงการ EP ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือมีเวลาเรียนคาบละ 40 นาที ให้ช่วยแจ้งทางหมวด และอ.ชวัลกร รับทราบทางหมวดจะได้แจ้ง time to talk ได้รับทราบ โรงเรียนจะได้ไม่เสียผลประโยชน์

6.6   โรงเรียนสุราษฏร์ธานี ศูนย์ภาษาฝรั่งเศสมีจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา เข้าค่ายวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2556 ที่เขาพลายดำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แจ้ง อ.นงลักษณ์ ศิวะบรรพกุล

6.7   ม.ปลายโครงการ MOU ต้องเรียนภาษาจีน 4 ให้ อ.ศุภลักษณ์ ประสานงานอ.ดารณี

ปิดประชุม เวลา 11.00 น.

ผู้บันทึกการประชุม : นางสาวณัฐสุนีย์  มัชฌิกะ

——————————————————————————————————————————————————

บันทึกการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครั้งที่ 3 / 2556

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 เวลา 15.05 น.

ณ ห้อง 521 อาคารหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

ผู้เข้าประชุม

 1. อ. ชวัลกร              ไชยานุพงศ์
 2. อ. นพวรรณ         สมานสุขุมมาล
 3. อ. สิริพร                มากเกลี้ยง
 4. อ. พิมรภัทร          เนาวโคอักษร
 5. อ. กัลยา                 บุญกล่อม
 6. อ. นิศากร              กั้นเกษ
 7. อ. ศิริพร                บุญสะอาด
 8. อ. ประภา             หงส์เกิด
 9. อ. จิรา                    สุทธินุ่น
 10. อ. วิภาดา               วัชรสินธุ
 11. อ. ธรชญาน์          ชีใหม่
 12. อ. อมรรัตน์          สุขะประดิษฐ์
 13. อ. พนาน้อย          รอดชู
 14. อ. ณัฐกานต์          เดชวงษา
 15. อ. จิราพรรณ        เสียงเพราะ
 16. อ. นงลักษณ์         ศิวะบรรพกุล
 17. อ. ศุภลักษณ์         สระมุณี
 18. อ. วราพจน์           ดุริยานนท์
 19. อ. วชิรศักด์           วณิชชานนท์
 20. อ. ณัฐสุนีย์            มัชฌิกะ
 21. อ. สุพรรษา           มะนะโส
 22. อ.สุณิสา                เทพประดิษฐ์

ประธาน : นางชวัลกร ไชยานุพงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เริ่มประชุมเวลา : 15.05 น.

ว่าที่ รต.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฏร์ธานี ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

 1. การนิเทศการจัดการเรียนรู้
 2. วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2556 มีการจัดอบรมภาวะผู้นำและจัดการเรียนรู้ หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฏร์ธานี
 3. การประเมินติดตามการประกันภายใน วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2556

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1       ความสามัคคีภายในกลุ่มสาระฯ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ต้องทำงานเป็นทีมต้องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน – การบังคับให้นักเรียนเรียนพิเศษจะมีผลต่อคะแนน การบังคับให้นักเรียนเรียนพิเศษเป็นความผิดร้ายแรง

–          การเรียนพิเศษและการเรียนซ่อมเสริมให้เป็นความสมัครใจของนักเรียน ความคิดเห็นอ.กัลยา อยากให้ท่านผู้อำนวยการเอาจริงเอาจัง ในเรื่องการสอนพิเศษนักเรียน ท่านผู้อำนวยการเพิ่มเติมเรื่องการสอนพิเศษ

–          สอนโดยไม่บังคับนักเรียน ไม่ผูกพันคะแนน

–          อ.ชวัลกร ปรึกษาเรื่องตารางสอนของครูภาคเรียนที่ 1 เก็บเงินครูต่างชาติ 1,000 บาท ของนักเรียนชั้นม.5 – 6 ห้อง 5 – 7

–          อ.นงลักษณ์ เสนอให้ครูต่างชาติที่สอน reading ลงสอน 11 ห้อง ในห้องที่ไม่ได้เรียนภาษาจีน และห้องที่มีเรียน reading 3 คาบ

1.2       ตารางสอน การเปลี่ยนตารางสอน ห้ามเปลี่ยนตารางสอนโดยพลการ

1.3       EP เป็นโปรแกรมหนึ่งในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ความเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดนิทรรศการบอร์ดในห้องเรียน หนังสือในห้องเรียน และหนังสือในลอคเกอร์ ความสะอาดภายในห้องเรียน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในห้องเรียน การปรับเปลี่ยนลอคเกอร์ของนักเรียน

1.4       คอมพิวเตอร์ สื่ออื่นๆ ที่ใช้ไม่ได้ให้สำรวจเพื่อที่จะนำร่องสื่อการเรียนการสอน

ปิดประชุม เวลา 16.15 น.

ผู้บันทึกการประชุม : นางสาวณัฐสุนีย์  มัชฌิกะ

——————————————————————————————————————————————————

บันทึกการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครั้งที่ 4 / 2556

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลาหลังเลิกแถว

ณ ห้อง 521 อาคารหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

ผู้เข้าประชุม

 1. อ. ชวัลกร              ไชยานุพงศ์
 2. อ. นพวรรณ         สมานสุขุมมาล
 3. อ. สิริพร                มากเกลี้ยง
 4. อ. พิมรภัทร          เนาวโคอักษร
 5. อ. กัลยา                 บุญกล่อม
 6. อ. นิศากร              กั้นเกษ
 7. อ. ศิริพร                บุญสะอาด
 8. อ. ประภา             หงส์เกิด
 9. อ. จิรา                    สุทธินุ่น
 10. อ. วิภาดา               วัชรสินธุ
 11. อ. ธรชญาน์          ชีใหม่
 12. อ. อมรรัตน์          สุขะประดิษฐ์
 13. อ. พนาน้อย          รอดชู
 14. อ. ณัฐกานต์          เดชวงษา
 15. อ. จิราพรรณ        เสียงเพราะ
 16. อ. นงลักษณ์         ศิวะบรรพกุล
 17. อ. ศุภลักษณ์         สระมุณี
 18. อ. วราพจน์           ดุริยานนท์
 19. อ. วชิรศักด์           วณิชชานนท์
 20. อ. ณัฐสุนีย์            มัชฌิกะ
 21. อ. สุพรรษา           มะนะโส
 22. อ.สุณิสา                เทพประดิษฐ์

ประธาน : นางชวัลกร ไชยานุพงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระเบียบวาระที่ 1: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1           การใช้ห้องเรียนชั้น 3 ขอความร่วมมือจากครูที่นำนักเรียนมาเรียนห้องต่างๆ ห้ามนักเรียนนำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นมาบนอาคารเรียน

1.2           การส่งใบลาย้อนหลัง ต้องมีใบสอนแทน/การลาป่วย3 วันและใบรับรองแพทย์อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร

1.3           Open House อ.พนาน้อย ชี้แจ้งเกี่ยวกับนิทรรศชีวิต นักเรียนสามาระร่วมกิจกรรมได้ มีการทำหุ่นให้ร่วมถ่ายรูป การทำที่ประทับตราให้อ.ศุภลักษณ์ ดำเนินการ ผู้ร่วมกิจกรรมที่จ.กระยี่ คือ อ.พนาน้อย, อ. ธรชญน์, อ. พิมรภัทร , อ.อมรรัตน์ อ.สิริพร และอ.จิรา

ระเบียบวาระที่ 2: เรื่องรับรองรายงานการประชุม : ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3: เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว :

3.1  Open House

ระเบียบวารที่ 4: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

4.1   งานเปิดโลกเพื่อการศึกษาและอาชีพสู่อาเซียน 25 – 26 กรกฎาคม 2556 แสดงผลงานครูและนักเรียน นักเรียนหารายได้เองห้ามบุคคลภายนอกขายของ นักเรียนจัดเกม สอยดาว ขายอาหารและเครื่องดื่ม แต่ละซุ้มมีนิทรรศการ : มีตุ๊กตา 10 ชาติ เจาะใบหน้าไว้ถ่ายรูป มีกิจกรรมในซุ้ม 5X5 เมตร ของขวัญให้เด็ก และทำตรายางไว้ประทับใน passport ของนักเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในซุ้ม โดยมอบหมาย อ.ศุภลักษณ์ ภาษาจีนร่วมออกแบบตรายาง สำหรับนิทรรศการมีผู้รับผิดชอบ คือ อ. ธรชญาน์ หัวหน้าม.ต้น , อ.นพวรรณและอ.สิริพร ระดับม.ปลาย จะร่วมวางแผนเรื่องนิทรรศการของกลุ่มสาระฯ

4.2   การเตรียมนักเรียนเพื่อ Impromptu ระดับต่อไป ขอแสดงความยินดีกับอ.สิริพร มากเกลี้ยงที่นำนักเรียนเข้าแข่งขันที่จังหวัดชุมพร ได้ที่ 1 นักเรียนที่แข่งขันระดับภาคขอให้เตรียมนักเรียนต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5: เรื่องเสนอเพื่อทราบ : ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 6: เรื่องอื่นๆ

ผู้บริหารขอแผนการสอนกลุ่มสาระฯ 3 คน ได้เลือก อ.นงลักษณ์, อ.วิภาดาและอ.ธรชญาน์

ปิดประชุม เวลา 08.40 น.

ผู้บันทึกการประชุม : นางสาวณัฐสุนีย์  มัชฌิกะ

—————————————————————————————————————————————————–

บันทึกการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครั้งที่ 5 / 2556

วันที่ 6 กรกฎาคม 2556

จากการประชุมวิชาการวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 – 09.20 น. ณ ห้องวิชาการ โดยรองฝ่ายวิชาการ นางบุญส่ง ศุภศิริรัตน์ เป็นประธาน

ผู้เข้าประชุม : นางชวัลกร  ไชยานุพงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และครูในกลุ่มสาระฯ ดังนี้

 1. อ. ชวัลกร              ไชยานุพงศ์
 2. อ. นพวรรณ         สมานสุขุมมาล
 3. อ. สิริพร                มากเกลี้ยง
 4. อ. พิมรภัทร          เนาวโคอักษร
 5. อ. กัลยา                 บุญกล่อม
 6. อ. นิศากร              กั้นเกษ
 7. อ. ศิริพร                บุญสะอาด
 8. อ. ประภา             หงส์เกิด
 9. อ. จิรา                    สุทธินุ่น
 10. อ. วิภาดา               วัชรสินธุ
 11. อ. ธรชญาน์          ชีใหม่
 12. อ. อมรรัตน์          สุขะประดิษฐ์
 13. อ. พนาน้อย          รอดชู
 14. อ. ณัฐกานต์          เดชวงษา
 15. อ. จิราพรรณ        เสียงเพราะ
 16. อ. นงลักษณ์         ศิวะบรรพกุล
 17. อ. ศุภลักษณ์         สระมุณี
 18. อ. วราพจน์           ดุริยานนท์
 19. อ. วชิรศักด์           วณิชชานนท์
 20. อ. ณัฐสุนีย์            มัชฌิกะ
 21. อ. สุพรรษา           มะนะโส
 22. อ.สุณิสา                เทพประดิษฐ์

1. การจัดงานเลี้ยงให้แก่อ.ธีรเดช จู่ทิ่น ที่จะย้ายไปรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนภิเษก ซึ่งต่อไปนี้โรงเรียนจะมีการจัดเลี้ยงรับและเลี้ยงส่งอาจารย์ที่ย้ายให้เป็นประเพณีต่อไป การจัดเลี้ยงมี 2 แบบ

1.1 แต่ละกลุ่มสาระจัดอาหารแบบออกร้าน

1.2 ทกคนจ่ายคนละ 200 บาท หัวหน้ากลุ่มทุกคนลงเสียงเป็นเอกฉันท์ เลือกจ่ายคนละ 200 บาท งานจัดวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณหอประชุมครูลำยอง หัวหน้ากลุ่มนำเงินส่งอาจารย์ชาญณรงค์ สำหรับการแสดงให้แต่ละกลุ่มสาระตามความสมัครใจ

2. ข้อสังเกตเรื่องงานต่างๆ เช่น งานศพ มีครูเก่าอาวุโสเข้าร่วม ไม่มีครูรุ่นใหม่และอ้างว่าไม่รู้จักพ่อแม่ของครูท่านนั้นๆ ขอให้ทุกกลุ่มสาระฯ ฝึกครูใหม่อธิบายให้ทั่วถึงความมีน้ำใจ ความเป็นกลุ่มเดียวกันของบุคลากรในโรงเรียน ให้หัวกลุ่มสาระหาวิธีการสอนน้อง

3. ให้หัวหน้าส่งครูดีในดวงใจ จากการคัดเลือกสรร ดูความเหมาะสม และการยอมรับทั้งครูและนักเรียน

4.  การส่งปพ.5 ให้แต่ละกลุ่มสาระส่งสรุปผล

5.  การสังเกตการณ์สอน ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพโดยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่าน เป็นกรรมการ ได้ทำมาแล้วคือ การตรวจแผนการสอนในการประเมิน ทั้งรองฯและผู้ได้รับการแต่งตั้งเข้าฟัง และนักเรียน 3 คน จากห้องที่ครูผู้สอนจะเป็นผู้ประเมิน จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะประเมินก่อนสอบปลายภาค

6.  โรงเรียนเปิดสอนภาษาจีนเฉพาะวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดีแด่ผู้ที่สนใจ โดยครูจีน 2 ท่าน เวลา 16.30 น. – 18.30 น. ให้สมัครวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 ที่ห้องวิชาการ ที่อ.นงลักษณ์ หรืออ.พีรนันท์

7.  งานศิลปหัตถกรรมระดับวิทยาเขต วันที่ 3 – 5 กันยายน 2556 โดยวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 ผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมที่โรงเรียนสุราษฏร์ธานี เริ่มเวลา 10.0 น.

8.  วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนเป็นเจ้าภาพการจัดการองค์กร SCQA ให้กับโรงเรียนในภาคใต้ (SCQA = School Quality Award) มีโรงเรียนในภาคใต้ตอนบน 33 โรงเรียน โรงเรียนในภาคใต้ตอนล่าง 42 โรงเรียน รวม 75 โรงเรียน มีครูโรงเรียนละ 5 คนจัดที่หอประชุมครูลำยอง

9.  ให้กลุ่มสาระฯ ส่งปฏิทินการฝึกซ้อมนักเรียนที่จะเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคใต้ โดยมีข้อมูลการฝึกซ้อม กิจกรรมต่างๆที่ปฏิบัติ

ผู้บันทึกการประชุม : นางสาวณัฐสุนีย์  มัชฌิกะ

——————————————————————————————————————————————————

บันทึกการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครั้งที่ 6 / 2556

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 น.

ณ ห้อง 521 อาคารหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

ผู้เข้าประชุม

 1. อ. ชวัลกร              ไชยานุพงศ์
 2. อ. นพวรรณ         สมานสุขุมมาล
 3. อ. สิริพร                มากเกลี้ยง
 4. อ. พิมรภัทร          เนาวโคอักษร
 5. อ. กัลยา                 บุญกล่อม
 6. อ. นิศากร              กั้นเกษ
 7. อ. ศิริพร                บุญสะอาด
 8. อ. ประภา             หงส์เกิด
 9. อ. จิรา                    สุทธินุ่น
 10. อ. วิภาดา               วัชรสินธุ
 11. อ. ธรชญาน์          ชีใหม่
 12. อ. อมรรัตน์          สุขะประดิษฐ์
 13. อ. พนาน้อย          รอดชู
 14. อ. ณัฐกานต์          เดชวงษา
 15. อ. จิราพรรณ        เสียงเพราะ
 16. อ. นงลักษณ์         ศิวะบรรพกุล
 17. อ. ศุภลักษณ์         สระมุณี
 18. อ. วราพจน์           ดุริยานนท์
 19. อ. วชิรศักด์           วณิชชานนท์
 20. อ. ณัฐสุนีย์            มัชฌิกะ
 21. อ. สุพรรษา           มะนะโส
 22. อ.สุณิสา                เทพประดิษฐ์

ประธาน : นางชวัลกร ไชยานุพงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เริ่มประชุมเวลา : 08.30 น.

1.   แนวปฏิบัติในการศึกษาต่อ เนื่องด้วยครูศุภลักษณ์ สระมุณี ได้ทำเรื่องขอลาศึกษาต่อต่างประเทศ ทำให้อัตรากำลังครูสอนภาษาจีนมีไม่เพียงพอ ท่านผู้อำนวยการได้ให้ฝ่ายวิชาการได้คุยกับกลุ่มสาระฯ เพื่อรับทราบการศึกษาต่อ

–    การลาศึกษาต่อต่างประเทศ ถ้าทำงานไม่ถึง 2 ปี ไม่ควรรีบลาศึกษาต่อ

–          ในกลุ่มสาระฯ มีอัตรากำลังเพียงพอไหม

–          โดยระเบียบข้าราชการ การลาศึกษาต่อให้ขออนุญาตก่อนไปสอบ

2. การเซนต์ชื่อทำงาน ถ้าครูในกลุ่มสาระลาทุกประเภท ให้แจ้งหัวหน้ากลุ่มสาระ รองหัวหน้ากลุ่มสาระ หรือฝ่ายบุคคล เพื่อที่จะจัดครูสอนแทน สรุปอนุญาตครูศุภลักษณ์

ปิดการประชุมเวลา : 08.45 น.

ผู้บันทึกการประชุม : นางสาวณัฐสุนีย์  มัชฌิกะ

——————————————————————————————————————————————————

บันทึกการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครั้งที่ 7 / 2556

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 11.30 น.

ณ ห้อง 521 อาคารหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

ผู้เข้าประชุม

 1. อ. ชวัลกร              ไชยานุพงศ์
 2. อ. นพวรรณ         สมานสุขุมมาล
 3. อ. สิริพร                มากเกลี้ยง
 4. อ. พิมรภัทร          เนาวโคอักษร
 5. อ. กัลยา                 บุญกล่อม
 6. อ. นิศากร              กั้นเกษ
 7. อ. ศิริพร                บุญสะอาด
 8. อ. ประภา             หงส์เกิด
 9. อ. จิรา                    สุทธินุ่น
 10. อ. วิภาดา               วัชรสินธุ
 11. อ. ธรชญาน์          ชีใหม่
 12. อ. อมรรัตน์          สุขะประดิษฐ์
 13. อ. พนาน้อย          รอดชู
 14. อ. ณัฐกานต์          เดชวงษา
 15. อ. จิราพรรณ        เสียงเพราะ
 16. อ. นงลักษณ์         ศิวะบรรพกุล
 17. อ. ศุภลักษณ์         สระมุณี
 18. อ. วราพจน์           ดุริยานนท์
 19. อ. วชิรศักด์           วณิชชานนท์
 20. อ. ณัฐสุนีย์            มัชฌิกะ
 21. อ. สุพรรษา           มะนะโส
 22. อ.สุณิสา                เทพประดิษฐ์

ประธาน : นางชวัลกร ไชยานุพงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เริ่มประชุมเวลา : เวลา 11.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ :

1.1   จากการประเมินเตรียมความพร้อม อาจารย์หลายท่านยังไม่ได้ส่ง Pre-test ขอผลโดยให้ลงในแผ่นดิสต์ มีรายชื่อโดยให้ไปขอคัดลอกเอกสารจาก นางสาวนีรนาถ ซึ่งค่าตอบแทนชั่วโมงละ 300 บาท

1.2    เงินค่าประชุมกลุ่มสาระฯ ได้มา 5000 บาทต่อปี

1.3   ทางกลุ่มสาระฯได้สรุปงาน 25 – 26 กรกฎาคม 2556 จัดนิทรรศการเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียน กลุ่มสาระฯมีสองบูท คือ 1. ภาษาอังกฤษ 2. EP (English Program) 3. ภาษาฝรั่งเศส มีกิจกรรมสรุป ดังนี้

1. การแสดงผลงานนักเรียน เกี่ยวกับประเทศและภาษาอาเซียน นิทานอีสป Global warming

2. นิทรรศการไวนิลเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภูเขา อาชีพ ในประเทศอาเซียน

3. นิทรรศการมีชีวิต ตุ๊กตาหุ่นให้นักเรียน ยื่นหน้าเข้ามาที่เจาะรู เฉพาะหน้าของตุ๊กตาประเภทต่างๆ และถ่ายรูป

4. เกม Word Puzzle ประเทศในอาเซียนมีรางวัลให้

5. ผู้ชม ดูวีดิทัศน์ การ์ตูน อาเซียน ฝึกพูด และตอบคำถามจาก Internet โดยมีรางวัลให้

6. บูทภาษาฝรั่งเศส มีนิทรรศการ เกม ถ่ายรูปกับหอคอยไอเฟลจำลอง การแต่งกายประจำชาติ

7. บูทภาษาจีนมีนิทรรศการ เกม ชุดแต่งกายประจำชาติ เรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษา

ข้อเด่น : นักเรียนสนใจ เนื่องจากต้องประทับตราใน Passport

ข้อเสีย : วันที่สองนักเรียนมีน้อย, เสียเวลาเรียน

1.4   ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ให้ช่วยหาจุดลด เช่น ครูเจอนักเรียนเสียบปลั๊กเล่นเกมโทรศัพท์ ให้เก็บเงิน ครูเสนอ 20 บาท แต่ยังสรุปไม่ได้ ไม่ทราบใครเป็นผู้รับผิดชอบ

1.5   การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ขอให้ครูที่ลงชื่อเป็นผู้ดูแล

1.6   O-NET ต้องติวเข้มทั้งม.3 และม.6 โดยม.3 สอบ 1 – 2 ก.พ. 57 ม.6 สอบ 15 – 16 ก.พ. 57 ต้องเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยอ.ดารณี จะออกตารางต่อไป

1.7   แจ้งให้ทราบว่า ให้ดำเนินการคัดเลือกนวัตกรรมการจัดการศึกษาในวันที่ 2 สิงหาคม 2556

1.8   SCQA, OBECQA จะมาประเมินโรงเรียน วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556

1.9   ให้กลุ่มสาระลงข้อมูลผลงานในเวปไซต์ โดยมอบอ.ณัฐกานต์ เดชวงษา และอ.จิราพรรณ เสียงเพราะ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม : ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว :

วาระพิเศษ รองฯบุญส่ง ศุภศิริรัตน์ เป็นประธานเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 พิเศษที่สรุปอนุญาตให้ อ.ศุภลักษณ์ ไปเรียนต่อได้

ระเบียบวารที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ :

4.1   โครงการสานสัมพันธ์พี่สู้น้อง English Gifted 2556 ดำเนินการแล้ว โดยนักเรียนเลือกสถานที่ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

4.2   โครงการศิลปะศาสตร์ ม.4 – 6 ที่ขนอมซันไรต์รีสอร์ท จ.นครศรีธรรมราช ดำเนินการแล้ว

4.3  การนำนักเรียนแข่งขัน Impromptu speech ระดับม.ต้น (เด็กชายธิติพันธ์  ศรีนามวงศ์) ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนเขตที่ 1 ผู้ดูแลนักเรียนคือ อ.สิริพร มากเกลี้ยง

4.4   การนำนักเรียนเข้าแข่งขัน Debate ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2556 ม.ต้น 3 คน ม.ปลาย 3 คน นักเรียนได้เข้ารอบ Semi – final

4.5   การเข้าร่วมกิจกรรม EP Open House ที่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกุล จังหวัดกระบี่ วันที่          28 – 30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

4.6    หนังสือเข้า การประชุมชี้แจงการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยสพฐ. ด้วยชุดข้อสอบ Oxford Young Online Placement Test ศูนย์ Oxford Online Placement Test และ Cambridge English Placement Test ในระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2556 จัดให้นักเรียนม.2 ทุกคนเข้าสอบ เก็บเงินคนละ 77 บาท ประชุมที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต วันที่ 1 สิงหาคม 2556

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ : ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ : ไม่มี

ปิดประชุม เวลา 14.00 น.

ผู้บันทึกการประชุม : นางสาวณัฐสุนีย์  มัชฌิกะ

—————————————————————————————————————————————————–

 

ก.ค. 30

สรุปการแข่งขัน Debate ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

20100826161951

ระดับชั้น รายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 1.เด็กชายธิติพันธ์  ศรีนามวงศ์ ม.3/12
2.เด็กชายวีรภัทร    ทวีปรีดา ม.3/12
3.เด็กชายธีรศักดิ์    คงจันทร์ ม.2/11
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1.นางสาวพันธกานต์  พีระเลิศกิจ ม.6/6
2.นายกิตติธัช          เศวตกรต ม.5/12
3.นางสาวอภิชญา    แซ่ทั้ง ม.4/3

 

*หมายเหตุ การแข่งขันม.ปลาย ได้ผ่านเข้ารอบ Semi Final เมื่อวันที่ 19 – 21 กรกฏาคม 2556

โดย อาจารย์นพวรรณ สมานสุขุมมาลและอาจารย์ชวัลกร ไชยานุพงศ์

ก.ค. 30

งานเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งานเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

 

1081189_10201575051729087_1458723779_n 1071512_10201575048329002_1729076729_o 1084753_10201575050209049_649153387_o
1070737_10201575053369128_1410692455_o 1083808_10201575047808989_1291724020_o 1082285_10201565086279957_1872429359_n
1080964_10201565086079952_1244551361_n 1070964_10201575053169123_2100525287_o 1083806_10201575052529107_499696585_o

 

 

 

ก.ค. 10

รายงานโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2556

 

รายการโครงการ ปีการศึกษา 2556

   โครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2556 มีจำนวน 10 โครงการ มีดังนี้

 

ที่

รายการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1.

วันคริสต์มาส อ.สิริพร มากเกลี้ยงอ.ธรชญาน์  ชีใหม่

2.

งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน อ. จิราพรรณ เสียงเพราะ

3.

ส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาฝรั่งเศส อ. วราพจน์ ดุริยานนท์

4.

ส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาจีน อ. ศุภลักษณ์ สระมุณี

5.

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษระยะยาว ครูในกลุ่มสาระต่างประเทศ

6.

ค่ายภาษาอังกฤษ อ.กัลยา บุญกล่อม

7.

Intensive English Program อ.สิริพร มากเกลี้ยง

8.

ส่งเสริมความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษ อ.สิริพร มากเกลี้ยงอ.ธรชญาน์ ชีใหม่

9.

เพิ่มพูนทักษะการฟัง – การพูด ห้อง 3-10 อ. วิภาดา วัชรสินธุ์

10.

เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษร่วมกับวิทย์ -คณิต ระดับ ม.ต้น (ห้อง 1 – 2) อ. ศิริพร บุญสะอาดอ. สุนิสา  เทพประดิษฐ์

11.

เพิ่มพูนทักษะการฟัง – พูด ระดับ ม.ปลาย อ. นงลักษณ์ ศิวะบรรพกุล

12.

เรียนภาษาฝรั่งเศสกับเจ้าของภาษาตามแผนการเรียน ศิลป์ – ภาษา อ. นงลักษณ์ ศิวะบรรพกุล

13.

เรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษาตามแผนการเรียนศิลป์ – ภาษา อ.ศุภลักษณ์ สระมุณี

14.

ห้องเรียนพิเศษภาอังกฤษและเทคโนโลยี ม.ต้น (EET) อ.กัลยา บุญกล่อม

15.

ห้องเรียนพิเศษภาอังกฤษและเทคโนโลยี ม.ปลาย (EET) อ.วิภาดา วัชรสินธุ์

16.

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ, ฝรั่งเศส, จีน) อ.สิริพร มากเกลี้ยงอ.ธรชญาน์ ชีใหม่

17.

โครงการศิลป์ ม.ปลาย อ.นพวรรณ   สมานสุขุมมาลอ. จิราพรรณ เสียงเพราะ

อ. จิรา สุทธินุ่น

อ.สิริพร มากเกลี้ยง

อ. ชวัลกร ไชยานุพงศ์

พ.ค. 30

บันทึกการประชุมกลุ่มสาระ

บันทึกการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครั้งที่ 1 / 2556

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2556

ประธาน : นางชวัลกร ไชยานุพงศ์เริ่มประชุม : 11.25 น.วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ               1.1   ประธานกล่าวต้องรับสมาชิกใหม่ ครูสอนภาษาจีน 3 คน

                       ครูสอนภาษาจีนจากประเทศจีน 2 คน นักศึกษาฝึกสอน 1 คน

                1.2   ตำแหน่งในกลุ่มสาระ

                                –   รองหัวหน้ากลุ่มสาระ ม.ต้น ผู้รับผิดชอบ อ.ธรชญาน์  ชีใหม่ และ อ.พิมรภัทร  เนาวโคอักษร

                                –   รองหัวหน้ากลุ่มสาระ ม.ปลาย ผู้รับผิดชอบ  อ. นพวรรณ สมานสุขุมมาน และ อ.สิริพร มากเกลี้ยง

                                –   ประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบ  อ. สุนิสา   เทพประดิษฐ์ และ อ. ศุภลักษณ์  สระมุณี

                                –   พัสดุ ผู้รับผิดชอบ อ. จิราพรรณ เสียงเพราะ,  อ. กัลยา  บุญกล่อม และ อ. นิศากร  กั้นเกษ

                                –   การเงิน ผู้รับผิดชอบ อ. ศิริพร  บุญสะอาด และ อ. ประภา หงส์เกิด

                                –   สารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ อ. ณัฐกานต์  เดชวงษา,  อ. วราพจน์  ดุริยานนท์ และ อ. วชิรศักดิ์ 

                                –   แผนฯ ผู้รับผิดชอบ  อ. จิรา   สุทธินุ่น และ อ. ธรชญาน์  ชีใหม่

                                –    วิชาการ ผู้รับผิดชอบ อ. วิภาดา  วัชรสินธุ และ อ. สิริพร มากเกลี้ยง

                                –   สารบรรณ (ธรุการ) ผู้รับผิดชอบ อ. ณัฐสุนีย์  มัชฌิกะ, อ. สุพรรษา  มะนะโส และ อ. วชิรศักดิ์  

                                –   วัดผล ผู้รับผิดชอบ อ. พิมรภัทร   เนาวโคอักษร และ อ. อมรรัตน์  สุขะประดิษฐ์

                1.3 การใช้ห้อง 521 (ในการเรียนการสอน)

                1.4 ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขัน Impromtu

                                ม.1 – ม.3                    ม.4 – ม.6 Gifted         อ. สิริพร  มากเกลี้ยง

                                ม.4 – ม.6                                                         อ. พนาน้อย  รอดชู

                1.5 โครงการพิเศษ

                                –   จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน                ผู้รับผิดชอบ     อ.จิราพรรณ  เสียงเพราะ

                                –   ส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาฝรั่งเศส     ผู้รับผิดชอบ     อ. วราพจน์  ดุริยานนท์

                                –   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาจีน       ผู้รับผิดชอบ    อ. ศุภลักษณ์  สระมุณี

                                –   โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระยะยาว

                                –   ค่ายอังกฤษ   ผู้รับผิดชอบ  อ. กัลยา บุญกล่อม

                                –   Intensive English Program ผู้รับผิดชอบ อ. สิริพร  มากเกลี้ยง

                                –    ส่งเสริมความพิเศษภาษาอังกฤษ Gifted ผู้รับผิดชอบ อ.ธรชญาน์ ชีใหม่และ อ. สิริพร  

                                –   เพิ่มพูนทักษะการฟัง – พูด ม.ต้น ห้อง 3 – 10 ผู้รับผิดชอบ อ. วิภาดา   วัชรสินธุ

                                –   เพิ่มพูนทักษะภาอังกฤษร่วมกับวิทย์ – คณิต ม.ต้น ห้อง 1 – 2

                                                อ. ศิริพร  บุญสะอาด และ อ.สุณิสา  เทพประดิษฐ์

                                –   เพิ่มพูนทักษะการฟัง – พูด ม.ปลาย

                                –   เรียนภาษาฝรั่งเศสกับเจ้าของภาษา ผู้รับผิดชอบ อ. นงลักษณ์  ศิวะบรรพกุล

                                –   เรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษา ผู้รับผิดชอบ อ. ศุภลักษณ์  สระมุณี

                                –   ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น (EET) ผู้รับผิดชอบ อ. กัลยา  บุญกล่อม

                                –   ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย (EET) ผู้รับผิดชอบ  อ.วิภาดา   วัชรสินธุ

                                –   แข่งขันทักษะวิชาการ (อังกฤษ, ฝรั่งเศส, จีน)

                                –   กิจกรรมคริสต์มาส ผู้รับผิดชอบ อ. สิริพร มากเกลี้ยง และคณะ

                                –   โครงการศิลป์ ม.ปลาย

                                                ม.4         อ. นพวรรณ  สุมานสุขุมาน, อ.จิราพรรณ  เสียงเพราะ

                                                ม.5         อ. จิรา  สุทธินุ่น, อ.สิริพร มากเกลี้ยง

                                                ม.6         อ.ชวัลกร ไชยานุพงศ์

                                –   English Program (English Camp) ม.1 + ม.4

                                                ม.1         อ. สุณิสา  เทพประดิษฐ์, อ.ศิริพร  บุญสะอาด

                                                ม.4         อ. วิภาดา  วัชรสินธุ, อ.ณัฐกานต์  เดชวงษา, อ.ณัฐสุนีย์  มัชฌิกะ

                                –   English Camp ม.2 + ม.5

                                                ม.2         อ. นพวรรณ   สมานสุขุมาน, อ.อมรรัตน์  สุขะประดิษฐ์

                                                ม.5         อ. วชิรศักดิ์   วณิชชานนท์, อ. สุพรรษา  มะนะโส

                                –   เสริมทักษะ

                                                ม.3         อ. ประภา  หงส์เกิด, อ. ธรชญาน์ ชีใหม่

                                                ม.6         อ. จิราพรรณ เสียงเพราะ, อ. วราพจน์  ดุริยานนท์

                                                                อ. จิรา สุทธินุ่น, อ.พนาน้อย  รอดชู, อ. พิมรภัทร  เนาวโคภัทร

                                –   คณิตศาสตร์ ม.1 – ม.3

                                –   Open House และแข่งทักษะ

                                               อ.พนาน้อย  รอดชู,อ. จิรา สุทธินุ่น, อ.พิมรภัทร  เนาวโคภัทร, อ.ธรชญาน์  ชีใหม่

                                –   แสดงละคร

                                                อ. วิภาดา วัชรสินธุ และครูในกลุ่มสาระ

                                –   แนะแนวสู่การศึกษา ระดับสากล

                                                อ. พนาน้อย  รอดชู, อ. นิศากร  กั้นเกษ

                                –   ประเมินคุณภาพจากสถาบันกลาง

                                                อ. ธรชญาน์  ชีใหม่, อ.ประภา  หงส์เกิด, อ.จิราพรรณ เสียงเพราะ

                                –   ค่ายเสริมคุณธรรม ม.1

                                                อ. ประมวล  ประสมรอด

 

——————————————————————————————————————————————————–

 

                                               

 

 

 

พ.ค. 16

โครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปีรุ่น 53 (พ.ศ.2557-2558)

😆 โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปีรุ่น 53 (พ.ศ.2557-2558)

 

***  ผู้สมัครต้องเกิดระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2539 – 31 ธันวาคม 2541 และตามคุณสมบัติเบื้องต้น

** เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14-27 พฤษภาคม 2556 ที่ สำนักงาน EP อาคาร 5 หรือติดต่อ อาจารย์ ธรชญาน์ ชีใหม่ (085-2627023)

** สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายม 2556 เวลา 9.00 น. ณ  ศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขตสุราษฎร์ธานี (โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

 

*********   ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม   www.afsthailand.org    **********

AFS Suratthani Chapter afs53

[fblike layout_style=’standard’ show_faces=’false’ verb=’like’ font=’arial’ color_scheme=’light’]