ก.พ. 05

สรุปผลการแข่งขัน Southern EP Open House 2013

รายการ

ชื่อ – สกุล

ผลรางวัล

Science Math Quiz Level 3 1. เด็กหญิงพรพิมล แซ่กี่ เหรียญเงิน
  2. เด็กชายปัณณ์ นาคน้อย  
Science Math Quiz level 4 1. นายอภิสรณ์  ลาภชูรัต เหรียญเงิน
  2. นายกิตติทัช  เศวตกรต  
Crossword level 3 1. เด็กหญิงวณธิดา คงเกียรติ เหรียญทองแดง
  2. เด็กหญิงบูชิตา นาคน้อย  
Crossword level 4 1. นางสาวชณิกานต์  หาญสุวานิช เหรียญทองแดง
  2. เด็กหญิงสุชาวลี แก้วศิรวงศ์  
Story telling level 3 1. นางสาวพิมรภัทร พงศ์พิพัตนพันธ์ เหรียญทอง
Story telling level 4 2. นายไชยภพ  ณ นคร เหรียญทอง
Speech level 3 2. เด็กชายธิติพันธ์  ศรีนามวงศ์ เหรียญทอง
Speech level 4 1. นายธีร์วรา  ลิ้มสุวรรณ เหรียญทอง
Spelling bee level 3 1. นายภูวดล  โกมล เหรียญทอง
Website level 3 1. เด็กชายจักรภพ  เฉลิมพิพัฒน์ เหรียญทอง
  2. เด็กชายเฉลิมฉัตร  เอี่ยมสุข  
Skit level 3 1. เด็กหญิงนภสร บรรจงวัฒน เหรียญทองแดง
  2. เด็กหญิงปุญญิชา  ชูแดง  
  3. เด็กชายวีรภัทร    ทวีปรีดา  
  4. เด็กชายนราธิป    พลายชุม  
  5. เด็กชายสิรพล     ขาวปั้น  
Mini concert 1. นายองวิศิษฐ์  ไอยสุรรณ เหรียญเงิน
  2. นายภาณุพัฒน์  วรโวชยาภรณ์  
  3. นายลีนวัฒน์  ลิ้มรุ่งโรจน์  
  4. นางสาวธนชนก  ใจชื่น  
  5.  นายกิตติทัช  เศวตกรต  
  6. นาย ไชยภพ  ณ นคร  
  7. นางสาวณัฐชยกานต์  ปากหวาน  
  8. นางสาวแพรวพลอย  ลิ้มพิริยกุล  
  9. นางสาวมาลินี  ปุณพิพัฒน์  
  10.นางสาวศิริพร  เนตรสุขแสง  
  11.นางสาวณัฐนันท์  ทองสิน  
Debate level 3 1. เด็กชายวีรภัทร  ทวีปรีดา เหรียญทองแดง
  2. เด็กชายธิติพันธ์  ศรีนามวงศ์  
  3. เด็กชายธีรศักดิ์  คงชาญ  
Debate 4 1. นางสาวอภิชญา แซ่ตั้ง เหรียญเงิน
  2. นายกิตติทัช  เศวตกรต  
  3. นางสาวปันฐกานต์  พีรเลิศกุล