มิ.ย. 12

ประกาศผลสอบข้อเขียน AFS รุ่นที่ 54 ( พ.ศ. 2558 – 2559 )

ประกาศผลสอบข้อเขียน  โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาต ิระยะ 1 ปี  รุ่นที่ 54 ( พ.ศ. 2558 – 2559 )

ทุนสหรัฐ

ทุนขาดแคลน

ทุนบริษัท

ทุนทั่วไป