About me :)

  😛 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 😛

  😆 หลักสูตรภาควิชาภาษาอังกฤษ (English) 😆

SAM_1910 ชื่อ-สกุล : นางชวัลกร ไชยานุพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
กลุ่มงาน : ภาษาต่างประเทศ
เลขประจำตำแหน่ง:
20216
วันบรรจุ : 4 กันยายน 2527
โทรบ้าน : 0-7743-7405
โทรมือถือ : 08-1797-4856
เบอร์ภายใน : 605

 

SAM_1956 ชื่อ-สกุล : นางนพวรรณ  สมานสุขุมาล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
กลุ่มงาน : ภาษาต่างประเทศ
เลขประจำตำแหน่ง:20217
วันบรรจุ : 22 พฤษภาคม 2521
โทรบ้าน : 0-7728-1449
โทรมือถือ : 08-1892-7759
เบอร์ภายใน : 316

 

 

ชื่อ-สกุล : นางอมรรัตน์ สุขะประดิษฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
กลุ่มงาน : ภาษาต่างประเทศ
เลขประจำตำแหน่ง:
20213
วันบรรจุ : 26 มกราคม 2526
โทรบ้าน : 0-7728-2211
โทรมือถือ : 08-1691-2611
เบอร์ภายใน : 605

 

SAM_1962 ชื่อ-สกุล : นางวิภาดา วัชรสินธุ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
กลุ่มงาน : ภาษาต่างประเทศ
เลขประจำตำแหน่ง:
20219
วันบรรจุ : 9 พฤษภาคม 2526
โทรบ้าน : 0-7720-3198
โทรมือถือ : 08-6477-0382
เบอร์ภายใน : 605

 

ชื่อ-สกุล : นางสุณิสา เทพประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
กลุ่มงาน : ภาษาต่างประเทศ
เลขประจำตำแหน่ง:
20211
วันบรรจุ : 22 พฤษภาคม 2521
โทรบ้าน : 0-7728-2965
โทรมือถือ : 08-9649-4209
เบอร์ภายใน : 605

 

ชื่อ-สกุล : นางศิริพร บุญสอาด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
กลุ่มงาน : ภาษาต่างประเทศ
เลขประจำตำแหน่ง:
20209
วันบรรจุ : 2 มิถุนายน 2520
โทรบ้าน : 0-7722-3437
โทรมือถือ : 08-6596-6392
เบอร์ภายใน : 605

 

SAM_1948 ชื่อ-สกุล : นางนิศากร กั้นเกษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
กลุ่มงาน : ภาษาต่างประเทศ
เลขประจำตำแหน่ง:
20205
วันบรรจุ : 16 กันยายน 2526
โทรบ้าน : 0-7727-3772
โทรมือถือ : 08-1415-1970
เบอร์ภายใน : 605

 

SAM_1959 ชื่อ-สกุล : นางประภา หงษ์เกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
กลุ่มงาน : ภาษาต่างประเทศ
เลขประจำตำแหน่ง:
20221
วันบรรจุ : 12 ตุลาคม 2530
โทรบ้าน : 0-7760-0617
โทรมือถือ : 08-9652-0872
เบอร์ภายใน : 605

 

ชื่อ-สกุล : นางกัลยา บุญกล่อม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
กลุ่มงาน : ภาษาต่างประเทศ
เลขประจำตำแหน่ง:
20204
วันบรรจุ : 2 มิถุนายน 2520
โทรบ้าน :
โทรมือถือ : 08-1979-0923
เบอร์ภายใน : 501

 

DSCF5262 ชื่อ-สกุล : นางจิรา สุทธินุ่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
กลุ่มงาน : ภาษาต่างประเทศ
เลขประจำตำแหน่ง:
20220
วันบรรจุ : 11 มกราคม 2526
โทรบ้าน : 0-7720-1147
โทรมือถือ : 08-7398-2187
เบอร์ภายใน : 601

 

SAM_1950 ชื่อ-สกุล : นางสิริพร มากเกลี้ยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
กลุ่มงาน : ภาษาต่างประเทศ
เลขประจำตำแหน่ง:
20223
วันบรรจุ : 10 พฤษภาคม 2534
โทรบ้าน :
โทรมือถือ : 08-1081-7548
เบอร์ภายใน : 501

 

SAM_1924 ชื่อ-สกุล : นางสาวพนาน้อย รอดชู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
กลุ่มงาน : ภาษาต่างประเทศ
เลขประจำตำแหน่ง:
20224
วันบรรจุ : 25 พฤษภาคม 2536
โทรบ้าน :
โทรมือถือ : 08-1079-8294
เบอร์ภายใน : 504

 

พี่ปอ ชื่อ-สกุล : นางสาวธรชญาน์ ชีใหม่
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มงาน : ภาษาต่างประเทศ
เลขประจำตำแหน่ง:
20225
วันบรรจุ : 9 ธันวาคม 2554

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวจิราพรรณ เสียงเพราะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มงาน : ภาษาต่างประเทศ
เลขประจำตำแหน่ง:  20202
วันบรรจุ : 1 ตุลาคม 2555


 

ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐกานต์   เดชวงษา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มงาน : ภาษาต่างประเทศ
เลขประจำตำแหน่ง:  20201
วันบรรจุ : 1 ตุลาคม 2555

 

พี่เลี๊ยบ ชื่อ-สกุล : นายจิรายุ  คงอุดหนุน
ตำแหน่ง : ครูคศ.2
กลุ่มงาน : ภาษาต่างประเทศ
เลขประจำตำแหน่ง: 

 

SAM_1966  ชื่อ-สกุล :  นางสาวปนัดดา  สกุลไทย
ตำแหน่ง :  ครูคศ.2
กลุ่มงาน : ภาษาต่างประเทศ

\

  😆 หลักสูตรภาควิชาภาษาจีน (Chinese) 😆

ชื่อ-สกุล : นางสาวศุภลักษณ์ สระมุณี
ตำแหน่ง : ครูคศ.1
กลุ่มงาน : ภาษาต่างประเทศ
เลขประจำตำแหน่ง:
20218
วันบรรจุ : 11 มิถุนายน 2553
โทรบ้าน :
โทรมือถือ : 08-6969-1605
เบอร์ภายใน :

 

SAM_1921 ชื่อ-สกุล : นางสาวเมธินี  ช่วยปลัด
ตำแหน่ง : คศ.1
กลุ่มงาน : ภาษาต่างประเทศ
เลขประจำตำแหน่ง:  20207

 

IMG_4749 ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐสุนีย์   มัชฌิกะ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่มงาน : ภาษาต่างประเทศ
เลขประจำตำแหน่ง:  40105

 

จิ๊บ ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพรรษา  มะนะโส
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่มงาน : ภาษาต่างประเทศ
เลขประจำตำแหน่ง:  40104

 

SAM_1929 ชื่อ-สกุล : นางสาวศริญญา ผั้วผดุง  
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มงาน : ภาษาต่างประเทศ

 

SAM_1926  ชื่อ-สกุล :  Ms.Kou beibei 
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่มงาน : ภาษาต่างประเทศ

 

SAM_1928 ชื่อ-สกุล :  Ms. Wang meng
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่มงาน : ภาษาต่างประเทศ

 

 😆 หลักสูตรภาควิชาภาษาฝรั่งเศส 😆

SAM_1919 ชื่อ-สกุล : นางนงลักษณ์ ศิวะบรรพกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
กลุ่มงาน : ภาษาต่างประเทศ
เลขประจำตำแหน่ง:
20206
วันบรรจุ : 10 พฤษภาคม 2525
โทรบ้าน : 0-7728-4565
โทรมือถือ : 08-1737-1842
เบอร์ภายใน : 313

 

พี่เจี๊ยบ ชื่อ-สกุล : นายวราพจน์  ดุริยานนท์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่มงาน : ภาษาต่างประเทศ
เลขประจำตำแหน่ง40108