AFS เขต สุราษฎร์ธานี แจ้งกำหนดการและวิธีการรับสมัครนักเรียนทุนระยะ 1 ปีรุ่นที่ 55 (พ.ศ.2559-2560)

1.วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 24 พฤษภาคม 2558 นักเรียนกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ www.afsthailand.org หรือ www.afsglobal.org/tha-admission (แนะนำให้นักเรียนศึกษาคู่มือการใช้งานโปรแกรม THA Admission Registration System for Applicants ก่อน)
2.วันที่ 11 – 24 พฤษภาคม 2558. นักเรียนยื่นใบสมัครพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ที่โรงเรียนของนักเรียนหรือที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก
ผู้ที่รับใบสมัครจากนักเรียนกรุณาลงชื่อตัวบรรจงในช่อง “ผู้รับเงิน” แล้วคืนใบสมัครส่วนที่ 2 ให้นักเรียนเป็นหลักฐานในการสมัครและนำมาในวันสอบข้อเขียน
3.วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2558 ผู้ประสานงานเอเอฟเอสโรงเรียนนำใบสมัครส่วนที่ 1 ของนักเรียนที่ชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว ส่งผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ (ศึกษาคู่มือการใช้งานโปรแกรมสำหรับอาสาสมัครได้ที่ www.afsglobal.org/tha-admission-admin)
4.วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ศูนย์ฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสถานที่สอบ
5.วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 สอบข้อเขียน ประกาศให้นักเรียนทราบโดยทั่วกัน
*****lสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บเพจ AFS Suratthani Chapter

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน วัฒธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปีรุ่นที่ 55 (พ.ศ.2559-2560)

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปีรุ่นที่ 55 (พ.ศ.2559-2560)

ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.-27 พ.ค.58

poster_yp16__1024_

รายละเอียด >>>คลิก<<<

มหกรรมการแสดงแสงสีเสียงนานาชาติ 4 มิติ พระนเรศวรมหาราช โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

การแสดงละคร EP  ปีการศึกษา 2557

More >>

ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการ AFS รุ่นที่ 54

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ  ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 54 (พ.ศ. 2558-2559)

เขตสุราษฎร์ธานี (โรงเรียนสุราษฎร์ธานี)

ประกาศผล การสอบคัดเลือก >> คลิก <<

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการ AFS

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 54 (พ.ศ.2558-2559)

สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์ธานี วันที่ 22 มิถุนายน 2557

>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ AFS คลิกที่นี่! <<

ประกาศผลสอบข้อเขียน AFS รุ่นที่ 54 ( พ.ศ. 2558 – 2559 )

ประกาศผลสอบข้อเขียน  โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาต ิระยะ 1 ปี  รุ่นที่ 54 ( พ.ศ. 2558 – 2559 )

ทุนสหรัฐ

ทุนขาดแคลน

ทุนบริษัท

ทุนทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน AFS

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 54 (พ.ศ.2558-2559)
สนามสอบโรงเรียนสราษฎร์ธานี  วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30 – 11.30 น.

รายชื่อู้มีสิทธิ์สอบ คลิกที่นี่

สรุปกิจกรรมวิชาภาษาฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2556

 

capture-20140403-141418 capture-20140403-141443 capture-20140403-141505 capture-20140403-141528

สรุปกิจกรรมของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2556

กิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

ณ ขนอม ซันไรส์ บีช รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2556

IMAG0962

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ม.1 (Enrich English and Technology : EET)

เมื่อวันที่29 – 30 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมดิโอวาเล่ย์ อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี


968961_10203086059663341_66805229_n 1609875_10203086072783669_1884645128_n 

1621723_10203086060423360_872287078_n 1623576_10203086070463611_1050937998_n 1653921_10203086063663441_1339748884_n 1660975_10203086076583764_1113451224_n 1743736_10203086069543588_1983656667_n 1897027_10203086065463486_543613986_n1779804_10203086061423385_528552879_n

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาสอนภาษาให้น้อง  เมื่อวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านนาลาน อ.เมือง จ.สตูล

โดยมีนักเรียนโครงการ Gifted – English ม. 4 – 6 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน 

 

10000241_10203278106864401_1091865831_n 1937993_10203278106024380_68860178_n  

สรุปผลการแข่งขัน Southern EP Open House 2013

รายการ

ชื่อ – สกุล

ผลรางวัล

Science Math Quiz Level 3 1. เด็กหญิงพรพิมล แซ่กี่ เหรียญเงิน
  2. เด็กชายปัณณ์ นาคน้อย  
Science Math Quiz level 4 1. นายอภิสรณ์  ลาภชูรัต เหรียญเงิน
  2. นายกิตติทัช  เศวตกรต  
Crossword level 3 1. เด็กหญิงวณธิดา คงเกียรติ เหรียญทองแดง
  2. เด็กหญิงบูชิตา นาคน้อย  
Crossword level 4 1. นางสาวชณิกานต์  หาญสุวานิช เหรียญทองแดง
  2. เด็กหญิงสุชาวลี แก้วศิรวงศ์  
Story telling level 3 1. นางสาวพิมรภัทร พงศ์พิพัตนพันธ์ เหรียญทอง
Story telling level 4 2. นายไชยภพ  ณ นคร เหรียญทอง
Speech level 3 2. เด็กชายธิติพันธ์  ศรีนามวงศ์ เหรียญทอง
Speech level 4 1. นายธีร์วรา  ลิ้มสุวรรณ เหรียญทอง
Spelling bee level 3 1. นายภูวดล  โกมล เหรียญทอง
Website level 3 1. เด็กชายจักรภพ  เฉลิมพิพัฒน์ เหรียญทอง
  2. เด็กชายเฉลิมฉัตร  เอี่ยมสุข  
Skit level 3 1. เด็กหญิงนภสร บรรจงวัฒน เหรียญทองแดง
  2. เด็กหญิงปุญญิชา  ชูแดง  
  3. เด็กชายวีรภัทร    ทวีปรีดา  
  4. เด็กชายนราธิป    พลายชุม  
  5. เด็กชายสิรพล     ขาวปั้น  
Mini concert 1. นายองวิศิษฐ์  ไอยสุรรณ เหรียญเงิน
  2. นายภาณุพัฒน์  วรโวชยาภรณ์  
  3. นายลีนวัฒน์  ลิ้มรุ่งโรจน์  
  4. นางสาวธนชนก  ใจชื่น  
  5.  นายกิตติทัช  เศวตกรต  
  6. นาย ไชยภพ  ณ นคร  
  7. นางสาวณัฐชยกานต์  ปากหวาน  
  8. นางสาวแพรวพลอย  ลิ้มพิริยกุล  
  9. นางสาวมาลินี  ปุณพิพัฒน์  
  10.นางสาวศิริพร  เนตรสุขแสง  
  11.นางสาวณัฐนันท์  ทองสิน  
Debate level 3 1. เด็กชายวีรภัทร  ทวีปรีดา เหรียญทองแดง
  2. เด็กชายธิติพันธ์  ศรีนามวงศ์  
  3. เด็กชายธีรศักดิ์  คงชาญ  
Debate 4 1. นางสาวอภิชญา แซ่ตั้ง เหรียญเงิน
  2. นายกิตติทัช  เศวตกรต  
  3. นางสาวปันฐกานต์  พีรเลิศกุล