English Camp M.1 และ M.2

สามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมการเข้าค่ายภาษอังกฤษนักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษณ ขนอม ซันไรส์ บีช จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2556 ได้ที่ http://www.facebook.com/epstschool