Archive for ประชาสัมพันธ์

หลักสูตร EP

English book

Health book1

ICT Book

Mathematice book

Science book1

การจัดอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพ สำหรับชาวต่างชาติ

ด้วยทางโครงการEP โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ประสานงานกับคุรุสภาเพื่อจัดอบรมครูชาวต่างชาติ หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพ สำหรับชาวต่างชาติ  ให้แต่ละโรงเรียนที่เปิดโครงการEP/MEP ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ส่งครูชาวต่างชาติโรงเรียนละ 2 คนโดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ดาวน์โหลดข้อมูลและใบสมัคร ที่นี่ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 -21 กรกฎาคม 2557
2. กรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วน โดยในหัวข้อที่ 3 ให้เลือก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 -20 สิงหาคม 2557 ณ สถานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(สคบศ.) อ.สามพราน จ.นครปฐม
***ในการสมัครแต่ละโรงเรียนจะต้องเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่คุรุสภาและสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการสมัคร (5,000 บาท) ไปก่อน***
3. แจ้งชื่อครูชาวต่างชาติที่เข้าร่วมแล้วมาที่ e-mail : C_Ton_@hotmail.com เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการสมัคร 5,000 บาท และค่าที่พักในการอบรม ส่วนค่าเดินทางให้เบิกจากโรงเรียนต้นสังกัด

***หากโรงเรียนใดส่งครูมากกว่า 2 คนครูที่เกินมาทางโรงเรียนนั้นๆจำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด***

 

South Ep Open House 2014

South Ep Open House 2014

จะจัดขึ้นในวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ผลการแข่งขัน Impromptu Speech

DSC01888

ขอแสดงความยินดีกัีบเด็กชายธิติพันธ์ ศรีนามวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ห้อง 12 ที่ได้เดินทางไปแข่งที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนระดั

Facebook English Program

ทางโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ได้จัดทำแฟนเพจขึ้น โดยนักเรียน ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง สามารถเข้าไปกด ไลค์เพื่อติดตามข้อมูลได้ที่  www.facebook.com/epstschool

ประกาศการเรียนเตรียมความพร้อมของโครงการ EP

การเรียนเตรียมความพร้อมของนักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.1 – ม.3 จะเริ่มเรียนในวันที่ 2 – 3 , 8 – 10 พ.ค. 2556 เวลา 08.00 น. ณ อาคาร 5 (วรรณทัศน์) นักเรียนแต่งกายด้วยชุดสุภาพ