โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร


ดร. พนาน้อย รอดชู
หัวหน้าโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ


นางสาวธรชญาน์ ชีใหม่
รองหัวหน้าโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

 
นางสิริพร มากเกลี้ยง
หัวหน้างบประมาณ
             โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ            

นางสาวจิราพรรณ เสียงเพราะ
หัวหน้าพัสดุ
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

นายประมวล ประสมรอด
หัวหน้างานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

นายเฉลิมชาติ แซ่โค้ว
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ