วิสัยทัศน์ พันธกิจ

โครงการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English  Program : EP)  ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 ในปัจจุบันปีการศึกษา 2555 ได้เข้าสู่ปีที่ 13

หลักการและเหตุผล

เพื่อจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสังคมโลกที่ไร้พรมแดนในปัจจุบันทั้งการ จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดว่า “มาตรา 8(2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมาตรา 22…กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ” และเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของโรงเรียน สุราษฎร์ธานีที่ว่า “เป็นผู้นำในการจัดการศึกษา… สู่มาตรฐานสากล…” สำนักคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานจึงมีนโยบายให้โรงเรียนเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลัก สูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อเพื่อการจัดเตรียมและพัฒนาผู้เรียนไปสู่วิถีการ ดำเนินชีวิตที่เป็นสุขและประสบความสำเร็จในโลกอนาคต

วิสัยทัศน์ 

        โรงเรียน สุราษฏร์ธานีเป็นผู้นำในการจัดการศึกษา  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมาตรฐานชาติ  สู่สากล  เพื่อสร้างคนเก่ง  คนดี  และมีเกียรติศักดิ์ศรีเป็นหนึ่ง