หลักสูตร EP

English book

Health book1

ICT Book

Mathematice book

Science book1

การจัดอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพ สำหรับชาวต่างชาติ

ด้วยทางโครงการEP โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ประสานงานกับคุรุสภาเพื่อจัดอบรมครูชาวต่างชาติ หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพ สำหรับชาวต่างชาติ  ให้แต่ละโรงเรียนที่เปิดโครงการEP/MEP ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ส่งครูชาวต่างชาติโรงเรียนละ 2 คนโดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ดาวน์โหลดข้อมูลและใบสมัคร ที่นี่ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 -21 กรกฎาคม 2557
2. กรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วน โดยในหัวข้อที่ 3 ให้เลือก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 -20 สิงหาคม 2557 ณ สถานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(สคบศ.) อ.สามพราน จ.นครปฐม
***ในการสมัครแต่ละโรงเรียนจะต้องเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่คุรุสภาและสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการสมัคร (5,000 บาท) ไปก่อน***
3. แจ้งชื่อครูชาวต่างชาติที่เข้าร่วมแล้วมาที่ e-mail : C_Ton_@hotmail.com เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการสมัคร 5,000 บาท และค่าที่พักในการอบรม ส่วนค่าเดินทางให้เบิกจากโรงเรียนต้นสังกัด

***หากโรงเรียนใดส่งครูมากกว่า 2 คนครูที่เกินมาทางโรงเรียนนั้นๆจำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด***

 

South Ep Open House 2014

South Ep Open House 2014

จะจัดขึ้นในวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

English Camp M.2

ประมวล ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายภาษอังกฤษนักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

ณ ขนอม ซันไรส์ บีช รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2556

Read more

English Camp M.1

ประมวล ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายภาษอังกฤษนักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

ณ ขนอม ซันไรส์ บีช รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2556

Read more

ST EP Newsletter 4

ST EP Newsletter 3

ST EP Newsletter 2

ST EP Newsletter

English Camp M.1 และ M.2

สามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมการเข้าค่ายภาษอังกฤษนักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษณ ขนอม ซันไรส์ บีช จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2556 ได้ที่ http://www.facebook.com/epstschool