������คำอธิบายรายวิชา

������� �ศึกษาส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย การสร้างเทคนิคที่ดีในการพิมพ์ หลักการพิมพ์และการเคาะแป้นอักษรสัญลักษณ์ต่าง ๆ การพิมพ์งานบัญชร� การวางศูนย์ตามแนวตั้งและแนวนอนอย่างง่าย การพิมพ์ไปษณียบัตร� รูปแบบจดหมายส่วนตัว� และการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด

���� � ปฏิบัติการใช้ส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย ฝึกเทคนิคการพิมพ์เช่น ท่านั่งพิมพ์ดีด� การเคาะแป้นเหย้า� การก้าวนิ้วจากแป้นเหย้าไปเคาะแป้นอักษรในแถวอื่น ๆ และสัญลักษณ์ต่าง ๆ� พัฒนาทักษะความเร็วและความแม่นยำเบื้องต้น� วางศูนย์ตามแนวตั้งและแนวนอนได้เหมาะสมกับกระดาษที่ใช้� พิมพ์งานบัญชร� พิมพ์ไปรษณียบัตร� พิมพ์จดหมายส่วนตัว และการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด

������รายวิชานี้ยังมุ่งเน้นให้มีเจตคติตที่ดีต่องานพิมพ์ดีด� มีความมุ่งมั่น� อดทน� รับผิดชอบ� ตรงต่อเวลา และทำงานอย่างประณีตรอบคอบ

���

��������� �������