ศัพท์จีนน่ารู้

你好       อ่านว่า    หนี๋ห่าว           แปลว่า    สวัสดี (ใช้กับบุคคลทั่วไป)

您好       อ่านว่า   หนินห่าว        แปลว่า    สวัสดี (ใช้กับบุคคลที่มีความอาวุโสกว่าผู้พูด

และเป็นทางการ)

老师好   อ่านว่า    เหล่าซือห่าว    แปลว่า   สวัสดีคุณครู/อาจารย์

早上好   อ่านว่า    จ่าวซ่างห่าว    แปลว่า   สวัสดีตอนเช้า

晚上好   อ่านว่า    หว่านว่างห่าว  แปลว่า   สวัสดีตอนเย็น

早安       อ่านว่า    จ่าวอาน           แปลว่า   อรุณสวัสดิ์

晚安       อ่านว่า     หว่านอาน       แปลว่า   ราตรีสวัสดิ์

你好吗?  อ่านว่า    หนีห่าวมะ      แปลว่า   คุณสบายดีไหม

我很好,你呢   อ่านว่า  หว่อ เหินห่าว หนี่เนอ  แปลว่า ฉันสบายดี คุณล่ะ

我也很好。อ่านว่า   หว่อ เหย่ เหิน ห่าว  แปลว่า ฉันก็สบายดี