โรงเรียนสุจริต โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

กลุ่มบริหารงบประมาณ

แผนพัฒนาสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562-2563

แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2563

รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562