การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2566