ประกาศการเปิดระบบการชำระเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้สรุปข้อมูลการชำระเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 นั้น ปรากฎว่า มีนักเรียนบางส่วนยังค้างชำระเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนจึงกำหนดเปิดระบบการชำระเงินบำรุงการศึกษา สำหรับนักเรียนที่ยังค้างชำระให้เสร็จสิ้น ระหว่างวันที่ 13-31 มีนาคม 2564 ด้วยวิธีชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา หรือ ผ่านแอปพลิเคชั่น “กรุงไทย NEXT”  โดยพิมพ์ใบ Pay In ตามรายละเอียดที่แนบ และนักเรียนสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่ งานการเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณ อาคารเชิดวัฒนา (อาคาร 6) รายละเอียดตามแนบ>>>ประกาศ การเปิดระบบการชำระเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดตามแนบ>>>ดาวน์โหลด Pay In