ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษา

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษา

โครงการ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศมาเลเซีล

และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกดูรายละเอียด >>> ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษา