กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว