การชำระเงินบำรุงการศึกษา

สำหรับนักเรียนที่ขอผ่อนผันการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา หรือ ผ่านแอปพลิเคชั่น “กรุงไทย NEXT” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยพิมพ์ใบ Pay In ตามรายละเอียดที่แนบ และนักเรียนสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่ งานการเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณ อาคารเชิดวัฒนา (อาคาร 6)  รายละเอียดตามแนบ>>>ดาวน์โหลด Pay In