ประเภทของแหล่งเรียนรู้


           จากการศึกษาแหล่งข้อมูลในประเทศไทย พบว่าแหล่งเรียนรู้มีอยู่หลากหลายประเภท ซึ่งพอจะจัดแบ่งได้ดังนี้

   
โบราณสถาน

- เจดีย์ พระปรางค์ พระอุโบสถ วิหาร
- พระที่นั่ง
- พระราชวัง
- วัง
- แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์
- อาคารประวัติศาสตร์
พิพิธภัณฑ

- พิพิูธภัณฑ์ของหน่วยราชการ
- พิพิธภัณฑ์ของเอกชน
- หอศิลป์

ศาสนสถาน

- โบสถ์ในศาสนาคริสต์
- มัสยิด
- วัด
- ศาลเจ้า

ศูนย์วัฒนธรรม

- ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
- ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
- หอวัฒนธรรม

ศูนย์กีฬา
และนันทนาการ

- โรงละคร
- ศูนย์กีฬา

ศูนย์การศึกษา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
- อุทยานวิทยาศาสตร์
- เขื่อนกักเก็บน้ำ
- แหล่งหัตถกรรม

ศูนย์ศึกษา
การเกษตรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม


- ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- อุทยานแห่งชาติ
- สถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
- สถานีเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ
- สถานีเพาะขยายพันธุ์พืช
- สวนพฤกษศาสตร์
- สวนรุกขศาสตร์
- สวนสัตว์
- สวนสาธารณะ

หอสมุด

- หอสมุดของหน่วยราชการ
- ห้องสมุดประชาชน
- อุทยานการศึกษา

อนุสรณ์สถาน

- อนุสาวรีย์
- สิ่งอนุสรณ์
   
     
       
           http://www.thaiwisdom.org/learn.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Home I e - learning I e - library I Photo Gallery I Index