ภาพกิจกรรมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปี 2549
 
 
หมายเลข
กิจกรรม
วันดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม การค้นภาพ
0245
กิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ม.3
17 มกราคม 2549
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0246
กิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ม.1
18 มกราคม 2549
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0247
กิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ม.2
19 มกราคม 2549
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0248
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
13 มกราคม 2549
คณิตศาสตร์
0249
การแข่งขันทอล์คโชว์ประกอบลีลา ระดับยุวชน ครั้งที่ 2
23 มกราคม 2549
ภาษาไทย
0250
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 นักเรียนโครงการ Gifted
27 มกราคม 2549
คณิตศาสตร์
0251
การปรับซ่อมศาลพระภูมิโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
2 กุมภาพันธ์ 2549
อาคารสถานที่
0252
การแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียน ระดับชั้น ม.3
8 กุมภาพันธ์ 2549
งานวิชาการ
0253
พิธีปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมยามว่าง
8 กุมภาพันธ์ 2549
ห้องสมุด  
0254
นิทรรศการแสดงผลงานด้านศิลปะ ของนักเรียนชั้น ม.5
8 กุมภาพันธ์ 2549
ศิลปะ  
0256
กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา
9 กุมภาพันธ์ 2549
งานกิจการนักเรียน
0257
กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ "วันครอบครัว"
14 กุมภาพันธ์ 2549
งานบริการ  
0258
ผู้ตรวจราชการตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
16 กุมภาพันธ์ 2549
กลุ่มบริหาร
0259
ผู้ตรวจราชการสำรวจการประเมินวิทยฐานะของครู
23 กุมภาพันธ์ 2549
กลุ่มบริหาร
0260
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ปี 2549
23 กุมภาพันธ์ 2549
งานวิชาการ  
0262
การลงคะแนนเสียงเพื่อถ่ายโอนสถานศึกษา
3 มีนาคม 2549
กลุ่มบริหาร  
0263
การประชุมกรรมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
16 มีนาคม 2549
งานบริหารทั่วไป  
0264
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
16 มีนาคม 2549
งานวิชาการ  
0265
การอบรมนักเรียนเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
16 มีนาคม 2549
วิทยาศาสตร์  
0266
การสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษเข้าเรียน ม.1
18 มีนาคม 2549
งานวิชาการ  
0267
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1
25 มีนาคม 2549
งานวิชาการ  
0268
การประชุมครูและกิจกรรม "วันปัดฝุ่นชอล์ค"
27 มีนาคม 2549
กลุ่มบริหาร  
0269
การประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียน ม.1
28 มีนาคม 2549
งานวิชาการ  
0270
การประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียน ม.4
29 มีนาคม 2549
งานวิชาการ
0271
นักเรียนโครงการ EP. บวชสามเณรภาคฤดูร้อน
29 มีนาคม 2549
โครงการ EP.
0272
การจับฉลากนักเรียน ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
4 เมษายน 2549
งานวิชาการ  
0273
การปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
7 เมษายน 2549
งานกิจการนักเรียน
0275
ดูงานการประชุมกึ่งทศวรรษการประเมินคุณภาพภายนอก
22 เมษายน 2549
งานบริหารทั่วไป
0276
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.2 - ม.6
2 พฤษภาคม 2549
งานกิจการนักเรียน  
0277
กิจกรรมเนื่องใน "วันวิสาขบูชา"
10 พฤษภาคม 2549
งานกิจการนักเรียน  
0278
การบริจาคโลหิตของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
22 พฤษภาคม 2549
อนามัยโรงเรียน
0279
กิจกรรมเนื่องในโอกาส "วัน 100 ปีชาตกาลท่านพุทธทาส"
26 พฤษภาคม 2549
สังคมศึกษาฯ
0280
กิจกรรม 11A พี่น้องสัมพันธ์ ณ เกาะลำพู
27 พฤษภาคม 2549
โครงการ EP.
0281
ดูงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ครบ 60 ปีฯ
1 มิถุนายน 2549
งานพัฒนาสื่อฯ  
0282
การแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม ครั้งที่ 5
3 มิถุนายน 2549
โครงการ EP.  
0283
การทัศนศึกษานักเรียน Gifted ไทย ม.6 ในเขตภาคกลาง
7 มิถุนายน 2549
ภาษาไทย  
0284
การประชุมตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
14 มิถุนายน 2549
งานกิจการนักเรียน  
0285
กิจกรรม "วันไหว้ครู"
15 มิถุนายน 2549
งานกิจการนักเรียน  
0286
กิจกรรม "วันเปิดกล่องชอล์ค"
15 มิถุนายน 2549
งานบริการ  
0287
มหกรรมดนตรีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สุราษฎร์ธานี
16 มิถุนายน 2549
ศิลปะ
0288
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
18 มิถุนายน 2549
สมาคมผู้ปกครองฯ
0289
การสอนเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
26 มิถุนายน 2549
คณิตศาสตร์
0290
การต้อนรับ ศจ.ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผอ.สสวท.
30 มิถุนายน 2549
กลุ่มบริหาร
0291
การเข้าร่วมการแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดฯ ครั้งที่ 21
1 กรกฎาคม 2549
โครงการ EP.  
0292
กิจกรรม "วันเข้าพรรษา"
7 กรกฎาคม 2549
งานกิจการนักเรียน
0293
การแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม ในงาน 100 ปี ส.ธ.
17 กรกฎาคม 2549
โครงการ EP.
0294
นิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ 100 ปี ร.ร.ส.ธ.
19 กรกฎาคม 2549
งานวิชาการ
0295
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
22 กรกฎาคม 2549
งานกิจการนักเรียน  
0297
การมอบรางวัลแก่นักเรียนผู้ชนะการแข่งขันทางคณิตศาสตร์
26 กรกฎาคม 2549
คณิตศาสตร์  
0298
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะสี
26 กรกฎาคม 2549
งานกิจการนักเรียน
0299
นักเรียนโครงการฯ ระดับ ม.ต้น อบรมโครงงานคณิตศาสตร์
28 กรกฎาคม 2549
คณิตศาสตร์  
0300
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้น ม.5
28 กรกฎาคม 2549
วิทยาศาสตร์
0301
ต้อนรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน AFS.
1 สิงหาคม 2549
ภาษาต่างประเทศ
0302
พิธีรื้อ "หอประชุมลำยอง"
4 สิงหาคม 2549
อาคารสถานที่  
0303
กิจกรรม "วันแม่แห่งขาติ"
9 สิงหาคม 2549
งานกิจการนักเรียน  
0304
การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ณ ร.ร.เตรียมอุดมภาคใต้
15 สิงหาคม 2549
กลุ่มวิชาการ
0305
ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช ศึกษาดูงานสวัสดิการ
18 สิงหาคม 2549
งานบริการ
0306
กีฬาร่วมใจอ่าวไทย - อันดามัน (สุราษฎร์ธานี - ภูเก็ตวิทยาลัย)
18 สิงหาคม 2549
กลุ่มบริหาร
           

Home I e - learning I e - library I Photo Gallery I Index
 
Copy Right 2006 : งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี