ภาพกิจกรรมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปี 2548
 
 
หมายเลข
กิจกรรม
วันดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม การค้นภาพ
0150
กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ"
8 มกราคม 2548
งานกิจการนักเรียน
0151
กิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ม.2
10 มกราคม 2548
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0152
กิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ม.1
12 มกราคม 2548
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0153
กิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ม.3
12 มกราคม 2548
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0155
กิจกรรม "วันครู"
16 มกราคม 2548
กลุ่มบริหาร
0156
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนโครงการ EP.
16 มกราคม 2548
โครงการ EP.
0157
ประชุมสัญจรของกลุ่มงานธุรการและกลุ่มงานบริการ
21 มกราคม 2548
แนะแนว / ระดับชั้น
0158
ต้อนรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน AFS.
27 มกราคม 2548
ภาษาต่างประเทศ
0159
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย (ครูภาทิพ)
31 มกราคม 2548
โครงการ EP.  
0160
นิทรรศการแสดงผลงานการประกันคุณภาพสถานศึกษา
3 กุมภาพันธ์ 2548
งานบริหารทั่วไป  
0161
กิจกรรมเข้าค่ายจริยธรรม ณ สวนโมกข์พลาราม
6 กุมภาพันธ์ 2548
โครงการ EP.
0162
การประชุมเพื่อนำเสนอผลงานการประกันคุณภาพสถานศึกษา
10 กุมภาพันธ์ 2548
งานบริหารทั่วไป  
0163
นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการและกิจกรรมชุมนุม
14 กุมภาพันธ์ 2548
งานวิชาการ
0164
กรรมการโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษศึกษาดูงาน
15 กุมภาพันธ์ 2548
โครงการ EP.
0165
การแนะนำโครงการพิเศษ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2548
19 กุมภาพันธ์ 2548
งานวิชาการ  
0167
การรับสมัครนักเรียนโครงการพิเศษ ระดับชั้น ม.1/2548
22 กุมภาพันธ์ 2548
งานวิชาการ  
0168
การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู ร.ร.ส.ธ.
13 มิถุนายน 2547
งานกิจการนักเรียน  
0169
การฝึกปฏิบัติทำผ้าบาติกของนักเรียนโครงการ EP.
1 มีนาคม 2548
ศิลปะ  
0170
นักเรียนโครงการพิเศษ ระดับชั้น ม.1/2548 รายงานตัว
12 มีนาคม 2548
งานวิชาการ  
0172
การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษเข้าเรียน ม.1
19 มีนาคม 2548
งานวิชาการ  
0173
การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพิเศษ เข้าเรียน ม.1
25 มีนาคม 2548
งานวิชาการ  
0174
งาน "ปัดฝุ่นชอล์ค"
30 มีนาคม 2548
งานบริการ  
0175
การจับฉลากนักเรียนเข้าเรียน ม.1
2 เมษายน 2548
งานวิชาการ  
0176
การแสดงของนักเรียนในงานกาชาด "ตาปีศรีสุราษฎร์"
2 เมษายน 2548
ศิลปะ
0177
การปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.4
4 เมษายน 2548
งานกิจการนักเรียน
0178
การปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.1
6 เมษายน 2548
งานกิจการนักเรียน  
0179
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
8 เมษายน 2548
งานกิจการนักเรียน
0180
การรายงานตัวเพื่อเข้าเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.4
8 เมษายน 2548
งานวิชาการ
0181
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Sketchpad
22 เมษายน 2548
คณิตศาสตร์  
0182
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.2
10 พฤษภาคม 2548
งานกิจการนักเรียน  
0183
กิจกรรม "วันวิสาขบูชา" ณ วัดธรรมบูชา
21 พฤษภาคม 2548
งานกิจการนักเรียน
0184
การแนะนำคุณครูคนใหม่ของโครงการ EP.
31 พฤษภาคม 2548
โครงการ EP.
0185
กิจกรรม "วันไหว้ครู"
9 มิถุนายน 2548
งานกิจการนักเรียน
0186
กิจกรรมสังสรรค์ "วันรับน้อง" ณ โรงแรมวังใต้
9 มิถุนายน 2548
งานบริการ  
0187
การแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม เกม ครั้งที่ 4
10 มิถุนายน 2548
โครงการ EP.  
0188
การบรรยายเรื่อง "ความฝัน คุณภาพ ความสำเร็จ"
9 มิถุนายน 2548
ภาษาไทย  
0189
การสแกนลายนิ้วมือลงเวลาเรียนของนักเรียน
23 มิถุนายน 2548
งานกิจการนักเรียน  
0190
การเข้าร่วมการแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดฯ เกม ครั้งที่ 20
26 มิถุนายน 2548
โครงการ EP.  
0191
กิจกรรม "ต่อต้านภัยยาเสพติด"
27 มิถุนายน 2548
อนามัยโรงเรียน  
0192
ผช.สุรชาติ รัตตานุกูล ย้ายไปดำรงตำแหน่งฯ
29 มิถุนายน 2548
งานบริหาร
0193
พิธีสวนสนามของลูกเสือในวันลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม 2548
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0194
กิจกรรมค่าย English Camp นักเรียนโครงการ EP. ม.1
3 กรกฎาคม 2548
โครงการ EP.
 
0195
การชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ Admission ของนักเรียน ม.6
6 กรกฎาคม 2548
งานวิชาการ  
0196
การสำรวจสถานที่ "เกาะลำพู" เพื่อจัดกิจกรรม
9 กรกฎาคม 2548
โครงการ EP.  
0197
การแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสี
12 กรกฎาคม 2548
งานกิจการนักเรียน
0198
กิจกรรม "วันเข้าพรรษา"
13 กรกฎาคม 2548
งานกิจการนักเรียน
0199
กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องห้อง 11A
16 กรกฎาคม 2548
โครงการ EP.  
0200
การอบรมครูเครือข่ายจิตวิทยาแนะแนว ณ โรงแรมวังใต้
18 กรกฎาคม 2548
แนะแนว  
0201
การอบรมโครงงานคณิตศาสตร์ นักเรียนโครงการฯ ม.ต้น
19 กรกฎาคม 2548
คณิตศาสตร์  
0202
ผู้สมัครกรรมการนักเรียน ปี 2548 หาเสียงเลือกตั้ง
19 กรกฎาคม 2548
งานกิจการนักเรียน
0203
กิจกรรมค่ายนักเรียน Gifted ภาษาไทย
22 กรกฎาคม 2548
ภาษาไทย  
0000
กิจกรรมชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ณ อำเภอสัตหีต
25 กรกฎาคม 2548
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0205
งานเบิกฟ้าเมืองคนดี 90 ปีสุราษฎร์ธานี
27 กรกฎาคม 2548
งานวิชาการ
0208
การอบรมครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส เชตภาคใต้
5 สิงหาคม 2548
ภาษาต่างประเทศ  
0209
การอบรมนักเรียนในคาบอบรมระดับโดยพระวิทยากร
7 สิงหาคม 2548
แนะแนว  
0210
กิจกรรม "วันรักโรงเรียน" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
9 สิงหาคม 2548
งานกิจการนักเรียน
0211
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
9 สิงหาคม 2548
งานกิจการนักเรียน
0212
กิจกรรมเทิดพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
10 สิงหาคม 2548
งานกิจการนักเรียน
0214
กิจกรรมค่ายบูรณาการ E.M.S.Camp นักเรียนโครงการ EP.
18 สิงหาคม 2548
โครงการ EP.
0215
อบจ.สุราษฎร์ธานีมอบเครื่องดนตรีวงดุริยางค์แก่ ร.ร.ส.ธ.
29 สิงหาคม 2548
กลุ่มบริหาร  
0216
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
31 สิงหาคม 2548
ห้องสมุด  
0217
กิจกรรม Happy Book Day ของ สนพ.มติชน
6 กันยายน 2548
ห้องสมุด
0218
การมอบทุนการศึกษา "วันธารน้ำใจ"
20 กันยายน 2548
งานธุรการ / แนะแนว  
0219
กิจกรรม "วันกตัญญู"
21 กันยายน 2548
กลุ่มบริหาร
0220
กิจกรรม "วันเกษียณอายุราชการ" ณ โรงแรมวังใต้
23 กันยายน 2548
กลุ่มบริหาร  
0221
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการโรงเรียน 2 ภาษา
2 ตุลาคม 2548
โครงการ EP.  
0222
การจัดทำ "พุ่มผ้าป่า" ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
18 ตุลาคม 2548
งานกิจการนักเรียน  
0224
การประชุมสภานักเรียนของคณะกรรมการนักเรียน
26 ตุลาคม 2548
งานกิจการนักเรียน  
0226
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ. ของนักเรียน ร.ร.ส.ธ.
9 พฤศจิกายน 2548
งานกิจการนักเรียน  
0227
การประชุมเพื่อนำเสนอผลงานประกันคุณภาพสถานศึกษา
10 พฤศจิกายน 2548
งานบริหารทั่วไป  
0228
การสำรวจสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
11 พฤศจิกายน 2548
คณิตศาสตร์  
0229
การเข้าร่วมงานมหกรรมเสริมพลังสร้างสุขภาพคนฟ้า - เหลือง
14 พฤศจิกายน 2548
งานกิจการนักเรียน  
0230
พิธีสวนสนามของเหล่าลูกเสือ - เนตรนารี
15 พฤศจิกายน 2548
กิจกรรมชุมนุม  
0231
กิจกรรม "วันลอยกระทง"
16 พฤศจิกายน 2548
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0232
การศึกษาดูงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการ ณ ภาคเหนือ
21 พฤศจิกายน 2548
งานวิชาการ  
0233
กิจกรรมลูกทุ่ง ส.ธ. รวมใจต้านภัยเอดส์ ในวัเอดส์โลก
1 ธันวาคม 2548
อนามัยโรงเรียน
0234
กิจกรรมเทิดพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
5 ธันวาคม 2548
งานกิจการนักเรียน
0236
การบริจาคโลหิตของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
6 ธันวาคม 2548
อนามัยโรงเรียน  
0237
การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน "เงินทองของมีค่า"
6 ธันวาคม 2548
สังคมศึกษาฯ  
0238
กิจกรรม "วันวิญญาณ"
8 ธันวาคม 2548
งานกิจการนักเรียน
0239
กิจกรรม "สังสรรค์วันชมพู - เขียว"
8 ธันวาคม 2548
กลุ่มบริหาร
0240
ศึกษาดูงานมหกรรมวิชาการภาษาอังกฤษ (ExCel)
17 ธันวาคม 2548
โครงการ EP.  
0241
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนโครงการ EP. ม.2
22 ธันวาคม 2548
โครงการ EP.  
0242
การแสดงละครประจำปี ของนักเรียนโครงการ EP.
29 ธันวาคม 2548
โครงการ EP.
0243
พิธีทำบุญตักบาตรในโครงการ "วันนี้วันพระ"
29 ธันวาคม 2548
สังคมศึกษา  
0244
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
29 ธันวาคม 2548
งานกิจการนักเรียน  
 


 
Home I e - learning I e - library I Photo Gallery I Index
 
Copy Right 2006 : งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี