ภาพกิจกรรมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปี 2546
 
 
หมายเลข
กิจกรรม
วันดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ค้นหาภาพ
0031
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนโครงการ EP. ม.1
9 มกราคม 2546
โครงการ EP.
0032
กิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ม.3
17 มกราคม 2546
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0033
กิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ม.1
19 มกราคม 2546
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0034
การประชุมสัมมนา ICT เพื่อการศึกษาไทย
23 มกราคม 2546
กลุ่มงานวิชาการ
0035
การอบรม - รับเกียรติบัตรโครงการ Intel Teach...
3 กุมภาพันธ์ 2546
งานโสตทัศนศึกษา
0036
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการและกิจกรรมชุมนุม
14 กุมภาพันธ์ 2546
กลุ่มงานวิชาการ
0037
การแสดงละครประจำปี ของนักเรียนโครงการ EP.
18 กุมภาพันธ์ 2546
โครงการ EP.
0038
ผู้ตรวจราชการตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
26 กุมภาพันธ์ 2546
กลุ่มบริหาร
0039
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ อำเภอกาญจนดิษฐ์ (NHK)
28 กุมภาพันธ์ 2546
งานโสตทัศนศึกษา
0040
แนะนำโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP.)
19 มีนาคม 2546
โครงการ EP.
0041
กิจกรรมศึกษาสภาพป่าชายเลนท่าทอง (NHK)
23 มีนาคม 2546
งานโสตทัศนศึกษา
0042
การจับฉลากเข้าเรียน ม.1
1 เมษายน 2546
กลุ่มงานวิชาการ
0043
กิจกรรมค่ายยุวคอมพิวเตอร์
5 พฤษภาคม 2546
ศูนย์คอมพิวเตอร์
0044
การเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลนกับ NHK
10 พฤษภาคม 2546
งานโสตทัศนศึกษา
0045
กิจกรรม "วันไหว้ครู"
19 มิถุนายน 2546
กิจการนักเรียน
0046
การเข้าร่วมแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดฯ เกม ครั้งที่ 18
28 มิถุนายน 2546
โครงการ EP.
0047
พิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา
4 กรกฎาคม 2546
กิจการนักเรียน
0049
กิจกรรมค่าย English Camp นักเรียนโครงการ EP. ม.3
18 กรกฎาคม 2546
โครงการ EP.
0050
นักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน AFS และ YFU
22 กรกฎาคม 2546
ภาษาต่างประเทศ
0051
การแสดงผลงานของครูเกียรติยศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25 กรกฎาคม 2546
กลุ่มงานวิชาการ
0052
การเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมท้องถิ่นกีฬาไทคัพ ครั้งที่ 2
26 กรกฎาคม 2546
กิจการนักเรียน
0053
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะสีในวันเยาวชนแห่งชาติ
28 กรกฎาคม 2546
กิจการนักเรียน
0054
การแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสีเฉลิมพระเกียรติ
11 สิงหาคม 2546
กิจการนักเรียน
0055
กิจกรรมค่าย English Camp นักเรียนโครงการ EP. ม.1
15 สิงหาคม 2546
โครงการ EP.
0056
กิจกรรมค่าย English Camp นักเรียนโครงการ EP. ม.2
22 สิงหาคม 2546
โครงการ EP.
0057
กิจกรรมมอบทุนการศึกษา "วันธารน้ำใจ"
18 กันยายน 2546
กลุ่มงานธุรการ / แนะแนว
0058
กิจกรรม "วันกตัญญู"
19 กันยายน 2546
กิจการนักเรียน
0059
กฐินสามัคคีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
31 ตุลาคม 2546
กิจการนักเรียน
0060
การเสวนาวิชาการของนักเรียนระดับชั้น ม.3
26 พฤศจิกายน 2546
กลุ่มงานวิชาการ
0061
การทำเทียนหอมอาหารไทย .. รายการคิดได้ไง ITV
27 พฤศจิกายน 2546
ศิลปะ
0062
กิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง .. ล่องคลองท่าทองฯ
29 พฤศจิกายน 2546
กลุ่มงานวิชาการ
0064
กิจกรรม "วันวิญญาณ"
8 ธันวาคม 2546
กิจการนักเรียน
0065
นักเรียนโครงการ EP. ทัศนศึกษาภาคเหนือ
9 ธันวาคม 2546
โครงการ EP.
 

 
Home I e - learning I e - library I Photo Gallery I Index
 
Copy Right 2006 : งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี