วีดีโอ ออน ดีมานด์ (Video on Damand : VoD)


     ความหมาย
     เป็นระบบสื่อประสมปฏิสัมพันธ์ Multimedia Interactive บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทำงานเหมือนกับเคเบิลทีวี (CATV) จะแตกต่างตรงที่มีจำนวนเรื่องให้ผู้ชมได้มีโอกาสได้เลือกเองมากกว่า และไม่ต้องเสียเวลารอชมต่อจากผู้อื่น อีกทั้งผู้ชมเองก็สามารถควบคุมการเล่น หรือศึกษาได้ด้วยตนเองบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมระบบเครือข่าย

     ส่วนประกอบที่สำคัญของ VDO on Demand
     1. เครื่องแม่ข่าย (Video, Multimedia Server) เป็นที่เก็บข้อมูลวีดิทัศน์และบทเรียนสื่อประสมขนาดใหญ่ ที่มีความสามารถส่งภาพและเสียงได้อย่างต่อเนื่องให้กับเครื่องลูกข่าย หรือเครือข่าย เป็นเส้นทางที่ใช้เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย อาจเป็นระบบ ATM หรือ เคเบิลใยแก้วก็ได้ตามความเหมาะสม
     2. เครื่องลูกข่าย (Client) เป็นเครื่องปลายทางที่รับสัญญาณวีดิทัศน์และบทเรียนจากเครื่องแม่ข่าย โดยมี Software ที่สามารถเรียกและควบคุม รวมทั้งถอดรหัสสัญญาณดิจิตอลออกมาเป็นภาพบนหน้าจอ Software ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร และประเมินผลการเรียน

     VoD กับการให้บริการด้านการศึกษา
     เราสามารถประยุกต์ใช้กับงานการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนได้อย่างกว้างขวาง เช่น บทเรียนวีดิทัศน์ปฏิสัมพันธ์ ที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะในรายวิชานั้น ๆ สารคดีทั่วไปซึ่งอาจบันทึกรายการมาจากทางสถานีโทรทัศน์
การถ่ายทอดสดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย หรือโทรทัศน์วงจรปิดบนเครือข่าย

http://www.school.net.th/library/snet1/network/v_demand.htm
http://www.lib.ubu.ac.th/html/techno/Assets/Peper/VOD%20on%20E%20Learning.htm
http://km.psu.ac.th/component/option,com_simpleboard/Itemid,29/func,view/id,1107/catid,17
http://arit.chandra.ac.th/video รายการสื่อ video on demand


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home I e - learning I e - library I Photo Gallery I Index