การสอนแบบศูนย์การเรียน (Learning Center)


 

http://freehost19.websamba.com/sobbanju/edu/teaching5.htm
http://www.kirdkao.org/ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์
http://sps.lpru.ac.th/script/show_article.pl?mag_id=11&group_id=50&article_id=912 นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
http://education.bsru.ac.th/elearning/yung/p6.htm
http://edtech.edu.ku.ac.th/edtech/wbi/index.php?module=study&chapter=4&sub1=3&sub2=2
http://www.trf.or.th/tips/x.asp?Art_ID=43 เด็กไทยเรียนแบบไหนดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเกื้อ ควรหาเวช : นวัตกรรมการศึกษา ISBN 974-597-015-8


 

 

 
Home I e - learning I e - library I Photo Gallery I Index