คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI)


     ความหมาย
        หมายถึง วิถีทางของการสอนรายบุคคลโดยอาศัยความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่จะจัดหาประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์กัน มีการแสดงเนื้อหาตามลำดับที่ต่างกันด้วยบทเรียนโปรแกรมที่เตรียมไว้อย่างเหมาะสม
        หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์เพื่อทำการถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับผู้เรียนในห้องเรียนมากที่สุด โดยนำเสนอสื่อประสม (Multimedia) ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก แผนภูมิ วีดีทัศน์และเสียง โดยจะนำเสนอเนื้อหาทีละจอภาพ ซึ่งเนื้อหาในคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะได้รับการถ่ายทอดในลักษณะที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับธรรมชาติและโครงสร้างของเนื้อหา
        Association for Education Communications and Technology (1994 : 324) ให้ความหมายว่า้ดังนี้
        1. เทคนิคการเรียนรู้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และจดจำ     
        2 เทคนิคการเรียนรู้กับคอมพิวเตอร์จะต้องมีการสอนผู้เรียนอย่างจริงจัง และคอมพิวเตอร์จะต้องมีการบรรจุโปรแกรมช่วยสอน คำแนะนำ การควบคุมและทดสอบผู้เรียน จนกระทั่งได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

     หลักการของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบด้วย
        1. ใช้เป็นรายบุคคล (Individualized)
        2. มีการตอบโต้อย่างทันที (Immediate Feedback)
        3. เป็นกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน (Track Learners Process)
        4. ปรับให้ทันสมัยได้ง่าย (Each of Updating)
        5. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่สามารถทำงานได้ทุกอย่าง ด้วยเหตุนี้จึงนำมาเพียงเพื่อช่วยสอนเท่านั้น
        6. การเขียนโปรแกรมที่ดีต้องอาศัยความชำนาญอย่างมาก

     ประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
        1. บทเรียน (Tutorial) เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาในลักษณะของบทเรียนโปรแกรมที่เสนอเนื้อหาความรู้เป็นส่วนย่อย ๆ เลียนแบบการสอนของครู
        2. ฝึกทักษะและปฏิบัติ (Drill and Practice) ส่วนใหญ่ใช้เสริมการสอน ลักษณะที่นิยมกันมากคือ การจับคู่ ถูก-ผิด เลือกข้อถูกจากตัวเลือก
        3. จำลองแบบ (Simulation) นิยมใช้กับบทเรียนที่ไม่สามารถทำให้เห็นจริงได้
        4. เกมทางการศึกษา (Educational Game)
        5. การสาธิต (Demonstration) นิยมใช้ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
        6. การทดสอบ (Testing) เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
        7. การไต่ถาม (Inquiry) ใช้เพื่อการค้นหาข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด
        8. การแก้ปัญหา (Problem Solving) เน้นการให้ฝึกการคิดการตัดสินใจ
        9. แบบรวมวิธีต่าง ๆ เข้าด้วย (Combination) โดยประยุกต์เอาวิธีสอนหลายแบบมารวมกันตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

http://senarak.tripod.com/cai2.htm
http://www.nectec.or.th/courseware/cai/0004.html
http://www.edu.nu.ac.th/wbi/355542/content.htm
http://vod.msu.ac.th/0503760/Unit2/MAINu2_3_1.htm
http://www.school.net.th/library/snet1/software/cai/index.html
http://dit.dru.ac.th/home/023/cai/02.htm
http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/educate/edu51/les234.htm
http://vdo.kku.ac.th/quota/24_212753/units/unit2/unit2-1.htm
http://www.rmu.ac.th/~prawit/web/sara/cai/cai3.htm
http://wbc.msu.ac.th/wbc/edu/503760/Unit2/MAINu2_3_1.htm
http://it.northbkk.ac.th/elearning/ConceptIT/Chap12/page_12_6.asp
http://www.geocities.com/nfecenter2001/techno/computer/whatcai.html
http://techno.obec.go.th/know/know_detail.php?ID_Know=00000007&all_rows=32&page=1
http://edtech.edu.ku.ac.th/edtech/wbi/index.php?module=study&chapter=4&sub1=3&sub2=2#3
http://acp.assumption.ac.th/article/semina/intro.htm
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเกื้อ ควรหาเวช : นวัตกรรมการศึกษา ISBN 974-597-015-8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Home I e - learning I e - library I Photo Gallery I Index