Suratthani School
petpaisit1.jpg (9427 bytes)
in1.jpg (10824 bytes)
cherd1.jpg (9970 bytes)
taweevit1.jpg (8838 bytes)
thumutit1.jpg (5394 bytes)
vicha1.jpg
b_7.jpg
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี       
เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย แบบสหศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนเนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ จำนวนห้องเรียน 72 ห้อง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีที่มาสืบต่อจากโรงเรียนประถมศรีสวัสดิ์มงคล ซึ่งตั้งอยู่ในวัดธรรมบูชา(วัดเลียบ)มีพระสอน โสภโณ เป็นครูใหญ่ จากหลักฐานปรากฎว่า เดือนสิงหาคม 2450 พระมหาวรรณ สกุลมันตราภรณ์) กับเจ้าอธิการกลับ ( สกุลปาลิต) ได้สร้างอาคารถาวรขึ้นหลังหนึ่ง ด้วยทุนทรัพย์ ของผู้มีจิตศรัทธากับการศึกษา(รื้อลงในปี พ.ศ.2499 เพราะทรุดโทรมมาก) เดือนมิถุนายน 2451 กระทรวงธรรมการ ได้ส่งขุนประกาศวุฒิสาร มาเป็นข้าหลวงธรรมการประจำมณฑลชุมพรคนแรก เพื่อดำเนินการ จัดการศึกษา ให้เข้าระเบียบแผนใหม่ ขุนประกาศวุฒิสารจึงจัดให้อาคารที่ พระมหาวรรณกับเจ้าอธิการกลับสร้างไว้ เป็นโรงเรียนตัวอย่างมณฑลชุมพร โดยได้แยกนักเรียนชั้นสูงมาเรียน บนอาคารเรียนที่สร้างใหม่ มีนายเฟื่อง ตุวินันท์ ผู้ช่วยข้าหลวงธรรมการ มณฑลชุมพร ทำการแทนครูใหญ่ 18 พฤษภาคม 2452 กระทรวงธรรมการ ได้ส่ง นายเปลื้อง อายณโยธิน มาเป็นครูใหญ่โรงเรียนตัวอย่างมณฑลชุมพร มีหน้าที่ดูแลโรงเรียนประถมศรีสวัสดิ์มงคลและ โรงเรียนศรีสุพรรณดิษฐ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดพระโยค มีนายรุ่ง สารเกษตริน เป็นครูใหญ่ 10 กรกฎาคม 2457 ได้ย้ายนักเรียนโรงเรียนศรีสุพรรณดิษฐ์และโรงเรียนประถมศรีสวัสดิ์มงคล มารวมกับโรงเรียนตัวอย่างมณฑลชุมพร 19 กรกฎาคม 2458 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามมณฑลสุราษฎร์ และเปลี่ยนนามเมืองไชยาเป็น สุราษฎร์ธานี ดังนั้นชื่อโรงเรียน จึงได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนตัวอย่างมณฑลสุราษฎร์ และต่อมาเปลี่ยนเป็น โรงเรียน ประจำมณฑลสุราษฎร์ พ.ศ.2459 ได้รวมโรงเรียนบำรุงดรุณี และโรงเรียนกุมารีวิทยาเข้ามาร่วมด้วย โรงเรียนประจำมณฑลสุราษฎร์จึงกลายเป็นโรงเรียนสหศึกษา 1 เมษายน 2469 ทางราชการประกาศยุบมณฑลสุราษฎร์ เป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อโรงเรียนจึงเปลี่ยนเป็น โรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2485 โรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดการเรียนใหม่ โดยแยกนักเรียนหญิงไปเรียน ที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนักเรียนชายไปเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2499 โรงเรียนได้ขยายถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบสหศึกษา ใช้ชื่อว่า "ขั้นเตรียมอุดมศึกษาแผนกวิทยาศาสตร์" พ.ศ.2507 ย้ายโรงเรียน  มาตั้งที่ ถนนดอนนก สถานที่ตั้งในปัจจุบัน พ.ศ.2517
 
วิสัยทัศ
           นักเรียนเก่ง ดี มีสุข เป็นโรงเรียนผู้นำด้านวิชาการตามมาตรฐานสากล บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยบุคลากรมืออาชีพและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

พันธกิจ
          1. จัดการเรียนการสอนเต็มตามศักยภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
          2. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
          3. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
          4. พัฒนาหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

          5. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อความเป็นเมืออาชีพ
          6. บริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียน
          7. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

กลยุทธ์
          1. การพัฒนาหลักสูตรให้มีความเข้มแข็ง
          2. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
          3. การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน
          4. การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมต่อการเรียนการสอน
          5. การส่งเสริมให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
          6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
          7. การจัดการทรัพย์สินเพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า

          8. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

เป้าประสงค์
          1. นักเรียนมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล
          2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมตามศักยภาพและความถนัด
          3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
          4. นักเรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
          5. สิ่งอำนวยความสะดวกเอื้อต่อการเรียนการสอน
          6. นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจจากกระบวนการเรียนรู้และสื่ออำนวยความสะดวก
          7. สังคม ชุมชน ให้ความร่วมมือในกิจกรรมโรงเรียนอย่างหลากหลาย
          8. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง

 

This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater
CopyRight ©2004 Suratthani School
Webmaster : webmaster@st.ac.th