ผู้บริหารโรงเรียน

นายสมยศ  กระจ่างแจ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราฎร์ธานี

นายชัยณรงค์ แดงหวาน
chainarong@st.ac.th
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางจิรพรรณ์ มุกดารัตน์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาววีนา ไหมคง
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางจิตรอนงค์  คงแก้ว
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน