ผู้บริหารโรงเรียน

นายสมยศ  กระจ่างแจ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

นายชัยณรงค์ แดงหวาน
chainarong@st.ac.th
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาววีนา ไหมคง
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายศรุต  ทิพย์รักษา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางจิตรอนงค์  คงแก้ว
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน