ยินดีต้อนรับสู่ThaiDepart โฮมเพจ"ร้อยกล..ร้อยกรอง" สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดย..ครูแก้ว
.........ข้อห้ามบางประการ....2....

๒..
การแยกคำประพันธ์
     
          กลอนทุก ๆ วรรคจะมีการแบ่งจังหวะกลอน วรรคละ ๓ จังหวะ คือ ๓ - ๒ - ๓ หรือ
  ๓ - ๓ - ๓ (กรณีวรรคนั้นมี ๙ พยางค์) สิ่งที่ผู้แต่งกลอนทั้งหลายพึงระมัดระวังคือการแต่งกลอน  
  โดยใช้คำที่มีสองพยางค์วางลงในตำแหน่งของการแยกจังหวะ เสียงของกลอนในแต่ละวรรค  
  ทำให้การอ่านกลอนขาดอรรถรส และในบางครั้ง อาจทำให้ความหมายผิดเพี้ยนไปได้  
  ในประเด็นนี้ นักประพันธ์บางท่านเรียกว่า "การฉีกคำประพันธ์"  
     
          (ตัวอย่างต่อไปนี้ตัดตอนมาจากแบบฝึกหัดของนักเรียน)  
     
         ถึงซอยสอง มองสอง ทางข้างบ้าน ใจสะท้อน อกสะท้าน ให้อ่อนไหว
ยิ่งคิดถึง ยิ่งคะนึง ถึงดวงใจ ช่างกระไร ใครพราก ให้จากจร
หรือเป็นเพราะ บาปกรรม ครั้งก่อนเก่า เห็นภาพเจ้าคอยเฝ้า คอยหลอกหลอน
มองทางใด ใจยิ่งคิด ถึงงามงอน ดวงสมร ป่านฉะนี้ อยู่อย่างไร
       
     สำหรับเรื่องของการฉีกคำประพันธ์นี้ อาจารย์มะเนาะ ยูเด็น ได้เขียนกลอนล้อเลียนการฉีกคำ
เพื่อให้เห็นว่าหากฉีกคำดังตัวอย่างที่ท่านเขียนไว้นั้น จะเห็นชัดเจนว่าความหมายจะเปลี่ยนไปอีกมุมหนึ่งทันที ท่านเขียนไว้อย่างนี้ค่ะ
       
        เราจวนสอบ ไล่ฉะ นั้นระวัง รีบดูหนัง สือตำ ราคำสอน
อย่าลืมตัว มัวขี้ เกียจหนีนอน ควรตื่นก่อน ตอนพระ ย่ำระฆัง
       
       กลอนข้างต้นเป็นกลอนล้อเลียน แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ขันของผู้ประพันธ์ ที่จับประเด็นการ
ฉีกคำมาแต่งให้เห็นเป็นตัวอย่าง ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มา ณ ที่นี้
 
 
๏...................๚๛