กิจกรรมมุทิตาคารวะ "วันกตัญญู" เนื่องในโอกาสที่บุคลากรเกษียณอายุราชการ
สิ้นปีงบประมาณ 2552(30 กันยายน 2552) มีครูและบุคลากรในโรงเรียนเกษียณอายุราชการตามกำหนด จำนวน 4 ราย และครูที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จำนวน 4 ราย โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรม "วันกตัญญู" เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 อันเป็นประเพณีที่ปฏิบัติในโรงเรียนสุราษฎร์ธานิสืบต่อกันมา
รายชื่อผู้เกษียณอายุ : 1.ครูปราณี เพ็ชรอินทร์ 2.ครูจันทิมา นาวารัตน์ 3.ครูรัชนี วรรณวาสน์ และ 4. นายวิชัย พิมลศรี
รายชื่อผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด : 1.ครูสุชาดา สุวรรณโชติ 2.ครูบุณยฤทธิ์ มากมี 3. ครูมัณฑนา นาคมณี 4. ครูยวนจิต แก้วมณี
 

กลับหน้าหลักอัลบั้ม

HOME