ยินดีต้อนรับสู่ThaiDepart โฮมเพจ"ร้อยกล..ร้อยกรอง" สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดย..ครูแก้ว
 


ช่วยชนบรร พบุ รุษลุปอง

...คำนึงความ  หลังครั้ง  ก่อนยังหนุ่ม
เราร่วมชุม  นุมสโม  สรโก้หร่าน
ต่างคนร่วม  ใจดำ  เนินทำการ
จรรโลงงาน  ด้านก  วีเจริญ

..หวังเป็นตัว  อย่างฝาก  ไว้ภาคหน้า
ให้ประชา  ชนชั้น  หลังสรรเสริญ
แม้มิแก้  ไขภาย  หลังสายเกิน
เพราะไทยเหิน  ห่างภา  ษาของไทย

..แม้งานประ  พันธ์ลำ  บากจำสู้
ตามแบบบู  ราณบท  กลอนสดใส
เหมือนแสงอา  ทิตย์กุ  ก่องอุไร
ส่องแสงไพ  โรจน์ภิ  ภพนิรันดร์

..เรามิอุต  ส่าห์ก  วีจะสิ้น
โลกจะนิน  ทาหัว  เราะยั่วหยัน
มาเถิดด  รุณกำ  ลังสำคัญ
ช่วยชนบรร  พบุ  รุษลุปอง


มะเนาะ ยูเด็น.........ประพันธ์..

บทกลอนนี้ผู้ประพันธ์เจตนาแต่งเพื่อแสดงให้เห็นว่าการแต่งกลอนที่ใช้วิธี
แยกคำหรือ"ฉีกคำ" อาจจะทำให้สื่อความหมายผิดเพี้ยนไปอีกทางหนึ่งก็ได้ ผู้เขียนกลอนจึงควรจะระมัดระวัง และถือเป็นข้อห้ามในการเขียนกลอน