Թյ͹ѺThaiDepart "¡..¡ͧ" ͡͹С¹Ԫ ç¹ɮҹ ..

ที่ปรึกษา : รังสรรค์ส่งเสริม

๑.ผอ.ประภาศรี อุยยามฐิติ.............. ผู้อำนวยการ
๒.รองฯชาญณรงค์ ผดุงชอบ..รอง.ผอ.กลุ่มวิชาการ
๓.ครูสาคร เรืองมา...............หัวหน้างานวิชาการ
๔.ครูผ่องพรรณ นวลขาว...หน.กลุ่มสาระภาษาไทย
๕.ครูบัญชา เกษม............หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์


ç¹ɮҹ

เริ่มต้น : ผู้จุดประกายฝัน

๑.ผ..อ.สาธร ลิกขะไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
.
.คุณครูชเลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
.


สร้างเนื้อหา: รังสรรค์บทเรียนOnline

ด้วยความสำนึกในพระคุณของสุนทรภู่
ครูกลอนไทยจัดทำเนื้อหาบทเรียนOnlineโดย
คุณครูผกาแก้ว มากมี.....ครู คศ.๒
...ครูผู้สอนประจำวิชา ทข ๔๐๒๓๒
...


ผู้จัดทำ : รังสรรค์โฮมเพจ
คุณครูบุณยฤทธิ์ มากมี ครู คศ.๒