พ.ย. 09

คณะกรรมการนักเรียนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 “รางวัลให้ครู”

19คณะ กรรมการนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อน้อมวันทาบูชาพระคุณครูบาอาจารย์ แสดงถึงความเป็นกตัญญูกตเวที ของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ดังคติพจน์ที่ว่า นิมิตตํสาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี…..

 

 

 

 

 

 

Continue reading

ต.ค. 11

เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายที่ 1 วิชาฟิสิกส์ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

การเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายที่ 1 วิชาฟิสิกส์ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีซึ่งรับหน้าที่เป็นศูนย์ขยายผล สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระหว่างวันที่ 5 -24ตุลาคม 2555