----บทเรียน----


ประโยคคำถาม

   การตั้งประโยคคำถามเพื่อให้ได้คำตอบ Oui หรือ Non มี 3 วิธี คือ

 1. ใส่เครื่องหมายคำถามหลังประโยคบอกเล่า แล้วขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยค
 2. ใส่ Est-ce que ที่หน้าประโยคบอกเล่า
 3. ในกรณีที่ประธานเป็นคำสรรพนาม นำคำกริยามาไว้หน้าประธาน แล้วใส่ขีดคั่น
ประโยคบอกเล่า  ประโยคคำถาม
Ils sont à Paris.  Ils sont à Paris ?
Est - ce qu’ils sont à Paris ?
Sont - ils à Paris ?
Vous savez conduire. Vous savez conduire ?
Est - ce que vous savez conduire ?
Savez - vous conduire ?
M.et Mme Ledoux sont à Paris. M.et Mme Ledoux sont - ils à Paris ?
Elle a acheté une nouvelle voiture. Elle a acheté une nouvelle voiture ?
Est - ce qu’elle a acheté une nouvelle voiture ?
A -t- elle acheté une nouvelle voiture ?

หมายเหตุ ในกรณีที่ประธานเป็นคำนาม เราต้องหาคำสรรพนามมาแทนคำนามนั้น วางไว้หลังคำกริยา แล้วใส่ขีดคั่น จึงจะได้คำถามแบบที่ 3

Ex :

Elle est française. Il va au lycée. Marc regarde la télé. Nadine veut écrire. Les étudiants sont entrés dans la classe.

ประโยคคำถาม Qui

Qui ใช้สำหรับคำถามที่มีความหมายว่า “ใคร” มีโครงสร้าง ดังนี้

1. (ประธาน) Qui + กริยา ? Qui vient ? Mon père vient.

2. (ประธาน)Qui est-ce qui + กริยา ? Qui est-ce qui vient ?

3. (กรรมตรง) Qui est-ce que + ประธาน + กริยา ? Qui est-ce qu’ il voit ? Il voit sa soeur.

4. (กรรมตรง) Qui + กริยา - ประธาน ? Qui voit – il ? Qui a –t- il vu ? Il a vu sa soeur.

5. (กรรมตามหลังบุพบท)

Préposition + qui est-ce que + ประธาน + กริยา ? De qui est-ce que vous parlez ? Je parle de mes amis.

Préposition + กริยา - ประธาน ? De qui parlez – vous ?

หมายเหตุ  

ในกรณีที่ประธานเป็นคำนาม กริยามีตัวเดียว และหลังกริยาไม่มีตัวอื่นตาม ให้กลับกริยามาไว้หน้าประธานที่เป็นคำนามได้เลย เช่น

A qui est cette voiture ? Elle est à Jean.

ในกรณีที่ประธานเป็นคำนาม กริยามีหลายตัว หรือมีตัวขยายอื่นๆ ต้องหาสรรพนามมาแทนนามนั้น แล้ววางไว้หลังกริยาช่วยโดยมีขีดคั่น เช่น

Qui votre père a-t-il invité à dîner ? = Qui est-ce que votre père a invité à dîner ? Il a invité ses amis à dîner.

De qui les enfants ont-ils peur ? = De qui est-ce que les enfants ont fier ? Ils ont fier de leurs parents.

Ex :

Sylvie va au cinéma.

  - Qui va au cinéma ?

Ils aiment leurs parents. Sylvie a vu mon père devant son bureau hier. Sylvie va au cinéma avec sa soeur. Les professeurs ont fier de leurs étudiants.

ประโยคคำถาม Que

Que ใช้สำหรับคำถามที่มีความหมายว่า “อะไร” คำตอบจะต้องเป็น สัตว์ สิ่งของ มีโครงสร้าง ดังนี้

 1.(ประธาน) Qu’est-ce qui + กริยา ? Qu’est-ce qui est tombé ? Mes stylos sont tombés.

 2.(กรรมตรง) Qu’est-ce que + ประธาน + กริยา ? Qu’est-ce que tu veux ? Je veux un stylo.

 3.(กรรมตรง) Que กริยา – ประธาน ? Que veux – tu ?

   หมายเหตุ ถ้าประธานเป็นคำนาม กริยามีตัวเดียว กลับกริยาไว้หลังประธานได้เลย เช่น

   Que veut Jean ? = Qu’est-ce que Jean veut ? Il veut une feuille de papier.

   แต่ถ้าประธานเป็นคำนาม กริยามีหลายตัว ให้ใช้ Qu’est-ce que ……. รูปเดียว เช่น

   Qu’est-ce que Jean a lu ? Il a lu un journal.

 4.(กรรมตามหลังบุพบท) จะใช้คำบุพบท นำหน้า quoi มีโครงสร้างดังนี้

- บุพบท + quoi est – ce que + ประธาน + กริยา ? De quoi est-ce qu’il joue ? Il joue de la guitare.

Avec quoi est-ce que tu fais cette sauce ? Je fais cette sauce avec des tomates.

- บุพบท + กริยา - ประธาน ? De quoi joue –t- il ? Il joue de la guitare

Avec quoi fais - tu cette sauce ? Je fais cette sauce avec des tomates.

แต่ถ้าประธานเป็นคำนาม ควรใช้ดังนี้

- บุพบท + quoi est – ce que + ประธาน + กริยา ? Sur quoi est-ce que ton frère a mis son chapeau ? Il a mis son chapeau sur son jean.

- บุพบท + ประธาน(นาม) + กริยา – สรรพนาม ? Sur quoi ton frère a –t- il mis son chapeau ?
L’environement m’intéresse le plus. Nous buvons du vin à nos repas. Lucile aime le veau le mieux. J’ai envie de sortir avec mes camarades. Ma mère s’est promenée en ville avec notre chien.

ต่อหน้า 2