ข้อสอบชีววิทยา Entrance

 

2.บทบาทของพืชสีเขียวในข้อใดสมบูรณ์ที่สุด
ก.ดูดกลืนพลังงานแสง และถ่ายทอดพลังงานแสงนี้ไปตามห่วงโซ่อาหาร
ข.ดูดกลืนพลังงานแสง และเปลี่ยนให้อยู่ในรูปพลังงานเคมีซึ่งถ่ายทอดไปตามห่วงโซ่อาหาร
ค.เก็บพลังงานไว้ในคาร์โบไฮเดตร ไขมัน และโปรตีน ซึ่งจะถ่ายทอดไปตามห่วงโซ่อาหาร
ง.ผลิตชีวโมเลกุลจากน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถ่ายทอดต่อไปยังสัตว์กินพืช

1.   ก
2.   ข
3 .  ค
4.   ง
ย้อนกลับไปข้อ 1...................ไปข้อ  3จาก  10 ข้อ

ศุจิมนัส    สุขสวัสดิ์ศักดิ์

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี