ข้อสอบชีววิทยา Entrance

 

1.ข้อใดไม่เป็นจริงเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

ก.ผลิตออกซิเจน กลูโคส และน้ำ

ข.มีการลำเลียงอิเล็กตรอนจากน้ำไปาให้โมเลกุลของคลอโรฟีลล์

ค.การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นในตอนกลางวัน

ง.เกิดที่ใบพืชเนื่องจากใบมีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการรับแสงและแลกเปลี่ยนก๊าซ

1. ค. ง.
2. ก. ข.
3. ก. ค.
4.ข. ง.

ไปข้อ  2 จาก  10 ข้อ

ศุจิมนัส     สุขสวัสดิ์ศักดิ์

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี