Category: ร้อยกรองของภาทิพ

ผลงานการเขียนร้อยกรองของครูภาทิพ

มี.ค. 20

๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

กลบทเสือซ่อนเล็บ   กลบทเสือซ่อนเล็บ วันวิญญาณกาลแป …

Continue reading

Continue reading